Zes fietstunnels in het Westland

B&W Westland

Westland 12.07.2014 - De fractie Westland Verstandig heeft het College vragen gesteld over meer aandacht voor fietsverkeer bij wegwerkzaamheden.

Voordat wij overgaan tot beantwoording van uw vragen, willen wij aangeven dat ook wij de situatie voor fietsers in de omgeving vervelend vinden. Samen met de provincie Zuid-Holland zetten wij in op het verbeteren van de fietsveiligheid en de bereikbaarheid in de gemeente. De aanleg van de zes fietstunnels vormt hierin een belangrijke bijdrage. Ondanks deze intentie heeft het provinciale fietsproject vertraging opgelopen.

Kruispunt Westerlee vanaf oktober op de schop
Tunnel bij Westerlee

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden wij uw vragen als volgt:

Vraag 1 Eerst maanden uitstel van een tijdelijke fietsbrug bij Westerlee, nu dan weer ‘toestanden’ voor het fietsverkeer bij de aanleg van de rotonde de Ruijterstraat-N223. In beide gevallen blijkt dat het fietsverkeer serieus de dupe is van de werkzaamheden. Onacceptabel lange omrij afstanden zijn het gevolg van het simpelweg niet serieus meenemen van doorgaand maar ook van bestemmings fietsverkeer.

Is uw College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat het voor de fietsers in Westland momenteel wel erg onaantrekkelijk wordt om op de fiets ‘van A naar B’ te gaan?

Antwoord 1 Fietsers hebben in deze tijdelijke situatie inderdaad een aantal kilometers om moeten rijden in de omgeving van Westerlee. De openstelling van de tijdelijke fietsbrug over de N213 heeft op 27 juni jl. plaatsgevonden. Daarmee is het omrijden sterk verminderd.

Na realisatie van het 3-in-1 project, in combinatie met de aanleg van zes fietstunnels en het fietsviaduct De Snelbinder, zullen er goede fietsverbindingen in alle richtingen aanwezig zijn. Volgens de planning zijn alle maatregelen medio 2015 definitief gereed.

Vraag 2 De omleiding voor het doorgaande fietsverkeer langs de N223 is nog wel te doen en goed aangegeven, dat geldt echter niet voor het bestemmingsverkeer. Met name voor de talrijke fietsende werknemers van Berg Hortimotive en Westland Peppers is de overlast enorm. Dat vanaf het laantje van de twee bedrijven een beetje vrachtauto niet eens rechtsaf de N223 op kan draaien laten we hier dan nog maar buiten beschouwing, maar het laat zich raden dat het noodgedwongen linksaf de N223 op gaan (nu verboden) hier schering en inslag is.

Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat dit niet goed geregeld is? Welke maatregelen is uw College bereid te nemen?

Antwoord 2 Wij constateren ook dat er voor de fietsende werknemers van Berg Hortimotive en West-land Peppers ’s ochtends en ‘s avonds een knelpunt is. Op 5 juni jl. hebben wij deze problematiek met de provincie Zuid-Holland besproken. Op initiatief van de provincie is er vervolgens afgelopen 12 juni een overleg geweest met de aannemer, vertegenwoordigers van de bedrijven en de provincie zelf. In dit overleg is geen alternatief naar voren gekomen. Dit betekent dat de fietsers vroeg in de ochtend en ‘s avonds gebruik dienen te maken van de ingestelde omleidingsroute. Gedurende de werktijden van Rijk Zwaan is echter het toegangshek van dit bedrijf open en kan er gebruik worden gemaakt van deze kortere route.

Ten aanzien van het vrachtverkeer kunnen wij melden dat ter plaatse is onderzocht of de draai rechtsaf de N223 op makkelijker gemaakt kon worden. Naar aanleiding van dit on-derzoek is op vrijdag 13 juni jl. in overleg met Berg Hortimotive de verkeerssituatie aan-gepast door het verruimen van de bocht.

Vraag 3 De fractie van Westland Verstandig wil dat genoemde bedrijven ook vanaf het tunneltje ter hoogte van het Kralingerpad bereikbaar worden voor bestemmingsverkeer, zoals dat ook aangegeven is vanaf de andere zijde. Fietsers rijden nu over de weg, wat ongewenst en gevaarlijk is, maar er begint zich naast de vangrail ook al een paadje te vormen waar fietsers van ellende zelf een spoor gevormd hebben om op hun werk te komen. Is uw College het hiermee eens?

Antwoord 3 Wij zijn bekend met de situatie, maar het is voor fietsverkeer te gevaarlijk om de bedrijven te benaderen vanaf het tunneltje ter hoogte van het Kralingerpad. Voor fietsers is een omleidingsroute ingesteld, die helaas door enkele fietsers wordt genegeerd. Dat is een verantwoordelijkheid van de fietser zelf. Wij hebben reeds contact gehad met de genoemde bedrijven en hen gevraagd werknemers te instrueren dat zij van de ingestelde omleidingsroute gebruik maken. Dit om in gezamenlijkheid zorg te dragen voor een zo optimaal mogelijke verkeersveilige situatie.

Vraag 4 Vraag is of dit nu vanzelf gevormde fietspad eenzelfde status en uitvoering kan krijgen dan die aan de andere zijde van genoemd laantje.

Antwoord 4 Zoals vermeld kunnen wij niet aan dit verzoek tegemoet komen vanwege de volgende redenen: ten eerste komen de fietsers dan in het werkvak van de aannemer terecht. Ten tweede ontstaat het risico op ongevallen.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

 

de secretaris, de burgemeester,

M. van Beek,  J. van der Tak