29 huurwoningen Plan Rijnvaart voor Westlanders

College Westland

's-Gravenzande 28.05.2020 - Op 27 februari hebben B&W vragen ontvangen van de fractie GBW over toewijzing sociale huurwoningen in plan Rijnvaart.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
Momenteel vindt het verhuurproces plaats van 44 nieuwbouw sociale huurwoningen in Plan Rijnvaart ('s-Gravenzande). Wij hebben informatie dat bij de selectie van kandidaten niet het credo van 100% verhuren aan Westlandse woningzoekenden' geldt, maar dat de bepalingen van Regionaal Maatwerk worden toegepast.

Vraag 1
Is de verkregen informatie juist dat bij de selectie van kandidaten voor de 44 sociale huurwoningen in Rijnvaart ('s-Gravenzande) de bepalingen van Regionaal Maatwerk worden toegepast? Zo ja, heeft u daarmee ingestemd? En: Waarom heeft u de doelstelling van 100% verhuren aan Westlandse woningzoekenden' losgelaten?

Antwoord 1
Het klopt dat de woningen in het project Rijnvaart worden toegewezen volgens regionaal maatwerk. Het college heeft de doelstelling zoveel mogelijk sociale huurwoningen aan Westlanders te verhuren en wil dit bereiken door efficiënt gebruik van lokaal maatwerk.

Toelichting:
Ondanks het toepassen van regionaal maatwerk zijn 29 van de 44 woningen toegewezen aan Westlanders. Zeer waarschijnlijk komen er nog 4 bij en komt het totaal op 33 en dit allemaal zonder inzet van lokaal maatwerk, waardoor Wonen Wateringen dit jaar nog ruimte vrij heeft om lokaal maatwerk te gebruiken.

Door lokaal en regionaal maatwerk gericht in te zetten willen we bereiken dat er meer woningen aan Westlanders worden toegewezen. De inzet van lokaal en regionaal maatwerk en het huisvesten van zoveel mogelijk westlanders is onderdeel van de onderhandelingen over de nieuwe prestatieafspraken. Als laatste wil ik u erop wijzen dat de corporaties in 2019 met 28% lokaal maatwerk ruimschoots aan de afspraak hebben voldaan.