College streeft naar 12.500 huurwoningen in 2030

College Westland

Westland 21.05.2020 - Op 13 februari 2020 heeft de fractie GBW collegevragen gesteld over Rapportage onderzoek naar woningbehoefte in het Westland.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.  

Inleiding
In uw schríftelijke reactie (dd 16 december 2019) op het 'bod op de Woonvisie' door woningcorporatie Arcade schrijft u: "(,..)We hebben daarom ABF gevraagd onderzoek te doen naar de behoefte in het Westland en over die cijfers gaan we binnenkort met u in gesprek.".

Nieuwsgierig naar de uitkomsten van het onderzoek door ABF hebben wij de eindrapportage van het onderzoek opgevraagd. In reactie op dit verzoek laat u ons weten: "Het rapport kan nog niet worden vrijgegeven omdat het nog een concept is. Het dient nog met een advies voor gelegd te worden aan het college en het moet nog worden vergeleken met het ABF regionaal onderzoek (uitgangspunten en afbakening) in opdracht van de Bestuurlijke Tafel Haaglanden. In het kader van de actualisering van de woonvisie, waarover met de Raad zal worden gesproken, zullen ook de ABF rapporten worden meegenomen".

Vraag 1
In de schríftelijke reactie op het bod op de Woonvisie door woningcorporatie Arc ade wordt gesproken over een tekort van 300 + 600 betaalbare huurwoningen in Westland. Zijn dit uitkomsten uit het ABF-onderzoek? Zo nee, uit welke bron heeft u voor deze cijfers geput? 

Antwoord 1
Deze cijfers zijn gebaseerd op de vastgestelde Woonvisie van 2016. De doelstelling was een uitbreiding van de bestaande voorraad van circa 11.000 sociale huurwoningen in Westland met 1500 woningen naar 12.500 woningen in 2030. Daarbij hebben we rekening gehouden met de scheidingsvoorstellen van de corporaties uit 2016. Met de scheidingsvoorstellen geven de corporaties aan welk deel van hun woningbezit sociaal is (DAEB: diensten van algemeen economisch belang) en wel deel in de vrije sector valt (niet-DAEB).

De woonvisie streeft verder naar een ijzeren kernvoorraad (woningen onder de 2e aftoppingsgrens van € 667) van 7500 woningen in 2030. We zitten nu op 7200 vandaar het genoemde tekort van 300 woningen. De woonvisie streeft naar 11% van het totaal aan sociale huurwoningen onder de kwaliteitsgrens (€ 434). Volgens de berekeningen zou het dan gaan om circa 1200 woningen, maar er zijn er 600, vandaar een tekort van 600. In de meerjarige afspraken is afgesproken om het huidige aantal te consolideren. 

Vraag 2
Worden - in afwachting van het ongetwijfelde enige maanden vergende proces dat nog moet worden gevolgd - de (voorlopige) resultaten van het ABF-onderzoek wel met derden (waaronder Arcade) besproken? Zo ja, waarom worden de (voorlopige) resultaten dan niet aan de raad verstrekt? Zo nee, wat is dan uw betekenis van 'binnenkort'? 

Antwoord 2
Met de woningcorporaties heeft op ambtelijk niveau een gesprek plaatsgevonden om hen bij te praten over de voortgang van de Actualisatie van de Woonvisie. Het ABFonderzoek is niet met hen besproken. De corporaties waren ook uitgenodigd voor een Werkbijeenkomst met de Raadscommissie MO op 30 maart. Het doel van deze bijeenkomst was naast te informeren over de resultaten van het ABF-onderzoek en de voortgang ook input te krijgen van raadsleden, Provincie en corporaties voor de beleidsbijstelling. Vanwege de Corona-crisis ging deze bijeenkomst niet door, een digitale bijeenkomst moet nog worden gepland. 

Vraag 3
Wanneer verwacht u dat de actualisering van woonvisie aan de raad voor besluitvorming wordt voorgelegd? 

Antwoord 3
De planning is om de Actualisatie Woonvisie op 8 juli 2020 ter besluitvorming aan de Raad voor te leggen, dit is afgestemd op de planning van de Provincie voor de regionale woningmarktafspraken.