Kosten voor warmtenet Maassluis nog niet te overzien

Geplaatst door Westlanders.nu op 23/03/2019 08:31 - Gewijzigd op 23/03/2019 08:38

Maassluis 23.03.2019 - De fractie van de D66 heeft schriftelijke vragen gesteld aan burgemeester en wethouders over de aanleg van een warmtenet voor gemeente Maassluis.

Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

1. Bent u bereid om alles in het werk te stellen om in Maassluis een aftakking te krijgen van het aan te leggen nieuw restwarmtenet, zodat Maassluis versneld op het restwarmtenet kan worden aangesloten?

Voor het project Next Generation Woonwijken heeft het bureau Overmorgen een eerste verkenning gedaan naar de mogelijke alternatieven voor gas per wijk in Maassluis. Uit deze verkenning blijkt dat een groot deel van Maassluis geschikt gemaakt zou kunnen worden voor een warmtenet. Echter hierbij zijn grote kosten gemoeid. Enerzijds moeten er aanpassingen in de woningen worden uitgevoerd en is er in veel gevallen extra isolatie nodig. Anderzijds vraagt het aanleggen van een warmtenet om enorme investeringen waarvan nog niet duidelijk is wie deze kosten zal dragen.  

In 2017 is door vijf partijen, t.w. Port of Rotterdam, Gasunie, Provincie Zuid-Holland, Eneco en warmtebedrijf Rotterdam, de Warmte-Alliantie opgericht. Zij coördineren de uitrol van het warmtenet in Zuid-Holland. De gemeente is hierbij aangehaakt en is in gesprek over de mogelijkheden voor een aftakking naar Maassluis. Evenals met woningcorporatie Maasdelta, gezien het aantal woningen dat zij in Maasluis beheren.

2. Bent u bereid om met de gemeenten Vlaardingen, Westland en Midden-Delfland te overleggen hoe hierin gezamenlijk kan worden opgetreden?

Ja we zijn in nauw overleg met deze gemeenten en trekken zoveel mogelijk gezamenlijk op.

3. Bent u bereid om bij het Rijk, de provincie als de MRDH op korte termijn uw wens kenbaar te maken en te onderzoeken welke financiële mogelijkheden er onder andere bij deze instanties zijn om een aansluiting op het warmtenet te realiseren?

Zie antwoord vraag 1. 

4. Is het mogelijk om alsnog de nieuwbouwlocaties de Kade, het Balkon en Sluispolder op dit warmtenet aan te sluiten of tenminste voorzieningen te laten treffen dat dit alsnog in de nabije toekomst mogelijk is?

Voor nieuwbouwlocaties is gasloos bouwen wettelijk voorgeschreven. Het is aan de ontwikkelaar om een keuze te maken uit de alternatieven voor gas. Omdat er op dit moment nog niets bekend is over de haalbaarheid van een warmtenet in Maassluis zijn ontwikkelaars (nog) niet bereid om hier voorinvesteringen voor te doen, terwijl er tegelijkertijd dan ook geïnvesteerd moet worden in andere oplossingen om aan de wet te voldoen. Zeker ook omdat als er een warmtenet komt, de aanleg hiervan nog enige tijd in beslag zal nemen. Dit betekent dat de huizen met een zodanig isolatieniveau worden opgeleverd dat ze op termijn met relatief kleine aanpassingen aan het warmtenet aangesloten zouden kunnen worden. 

Uit de eerder genoemde verkenning van bureau Overmorgen blijkt dat voor de recente nieuwbouw in het Balkon een all-electric oplossing goedkoper zou zijn dan een warmtenet. In het kader van de Warmtetransitievisie die elke gemeente moet opstellen zal er nog nader onderzoek plaatsvinden naar de mogelijkheden per wijk. Het college wil ook haar inwoners tijdig betrekken in de keuze voor het alternatief voor gas. Mogelijk spelen er nog andere overwegingen dan kosten-efficiëntie een rol voor bewoners en het college wil kijken naar de mogelijkheden om ook die overwegingen een plek te geven in de plannen.