Laatste stand van zaken centrumplan Honselersdijk

College Westland

Honselersdijk 23.12.2018 - Op 20 november hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over Klankbordgroep centrumplan Honselersdijk.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1

Klopt het dat de verdere ontwikkeling van het Centrumplan Honselersdijk op dit moment plaatsvindt zonder dat de klankbordgroep daarbij betrokken wordt?

Antwoord 1

Nee. De laatste ontwikkelingen, het scenario dat door het college is vastgesteld, zijn ook besproken met de klankbordgroep. De verder uitwerking van het vastgestelde scenario, de ontwikkeling van een Huis van de Buurt, vindt begin volgend jaar plaats.

Vraag 2

Kan op korte termijn de klankbordgroep bij elkaar geroepen worden om de recente ontwikkelingen met betrekking tot diverse onderdelen van het Centrumplan door te nemen en hun visie te laten geven? Het gaan dan zowel om de gevolgen van de sloop van het gebouw Voorhofkerk, wat is de toekomstige ontwikkeling van het pand Endeldijk nr. 3, wat blijft er overeind van de bouw van kleine woningen, wat gebeurt er met het perceel aan de Dijkstraat waar nu nog steeds hekken omheen staan en wat gaat de gemeente doen aan de leegstand van de winkels in de overdekte passage lopend vanaf de Dijkstraat naar het achterliggende woonerf?

Antwoord 2

De klankbordgroep is ingesteld om mee te praten over de ontwikkelingen binnen het centrumplan die door de gemeente worden geïnitieerd. De plannen voor het centrumplan zijn met de klankbordgroep besproken, zie ook antwoord 1. Private initiatieven worden niet voorgelegd aan de klankbordgroep. De herontwikkeling van de Endeldijk 3 en Dijkstraat 93-97 zijn initiatieven van derden. De bouw van woningen en de leegstand in de genoemde passage vallen niet binnen het centrumplan.

Voor het vervolgtraject voor de  uitvoering van de nu voorliggende opgave wordt een participatieproces opgestart dat aansluit op het gewenste niveau van het betrekken van de inwoners. In dat traject wordt ook bekeken hoe de klankbordgroep daarin geïntegreerd kan worden. De klankbordgroep is hierover geïnformeerd.

Vraag 3

Wat gaat het College doen om op korte termijn de leefbaarheid van het dorp Honselersdijk te verbeteren?

Antwoord 3

Binnen het centrumplan zijn maatregelen genomen door de openbare ruimte op de plek van het voormalige kerkgebouw tijdelijk in te richten. De sloop van de Voorhofkerk heeft voor een groot gat gezorgd in het centrum. Daarom zijn extra parkeerplaatsen aangelegd en is de locatie ingezaaid.