Nieuwbouw Tuin van der Lely laat op zich wachten

College Westland

Wateringen 17.12.2017 - De fractie GemeenteBelang Westland heeft in november collegegesteld over het bouwprogramma voor het transformatiegebied

(onderdeel daarvan is ‘Tuin van der Lely’) in Wateringen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Westland 2016", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

Is onze constatering juist dat de eerste concrete bouwactiviteiten op de uitbreidingslocatie Transformatiegebied Wateringen ('Tuin van der Lely') in de verste verte niet vóór 2020 verwacht kunnen worden?

Antwoord 1

In een brief van 11 mei 2017 met kenmerk 17-0083933 heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd over de ontsluiting van het transformatiegebied en de daarvoor benodigde samenwerking met de andere grondeigenaren. De betrokken partijen hebben elkaar nodig en moeten onderling dus ook overeenstemming bereiken. Tevens is een bestemmingsplanprocedure nodig om de bestemming te wijzigen naar ‘wonen’. Het streven is een 1e paal te kunnen slaan voor 2020, maar vanwege de onderlinge afhankelijkheid tussen partijen is dit vooralsnog onzeker.


Foto Gemeente Westland

Vraag 2

Onderschrijft u onze gedachte dat bij een daadwerkelijke start van bouwactiviteiten binnen 'Transformatiegebied Wateringen' in 2020 of later de facto niet langer gesproken kan worden van 'het versnellen van de bouw van sociale huurwoningen'?

Antwoord 2

Wij zijn het met u eens dat van het uitgangspunt “het versnellen van sociale huurwoningen” minder sprake is. De reden hiervoor is dat gekozen is voor een bredere gebiedsvisie met een participatietraject, daar hoort een anders tijdspad bij dan als de gemeente niet afhankelijk is van andere partijen. Wij zijn wel van mening dat er (o.a. vanwege de situatie Vestia) nog steeds een druk op de woningmarkt is en streven naar het verhogen van de woningvoorraad in de sociale en bereikbare categorie volgens de Woonvisie.

Vraag 3

Draagt u kennis van de woningbehoefteramingen (STEC-groep) op basis van het woningmarktonderzoek WoON2015; waarin voor Westland een potentieel overschot aan sociale huurwoningen wordt gesignaleerd en tegelijkertijd een potentieel tekort aan vrijesector huurwoningen en koopwoningen in de prijsklassen tot circa € 188.000 (zie bijlage)?

Antwoord 3

Wij delen met u het beeld dat er, naast sociale huur, vraag is naar vrije sector huurwoningen en de goedkope koopwoningen. Dit staat overigens ook in onze Woonvisie. Wij zijn op de hoogte van de vertaling die Stec heeft gemaakt naar aanleiding van WoOn2015. Het rapport van Stec gaat uit van een regionale woningmarkt en houdt geen rekening met de dynamiek van de Westlandse woningmarkt (o.a. de wens van Westlanders om in de eigen gemeente / kern te blijven wonen).

Vraag 4

Onderschrijft u de mening van GemeenteBelang Westland dat, nu er voor het 'Transformatiegebied Wateringen' a. geen sprake meer is van 'het versnellen van sociale woningbouw' en b. een noodzaak voor de doelstelling van 60% sociale huurwoningen ontbreekt, het woningbouwprogramma voor het Transformatiegebied Wateringen (Tuin van der Lely') aanpassing vereist?

Antwoord 4

Zie het antwoord op vraag 2. Bij de uitwerking van het transformatiegebied is het doel om een evenwichtig woningbouwprogramma te realiseren. Dit bestaat uit sociale, middeldure en vrije sector huur, goedkope, bereikbare, middeldure en duurdere koopwoningen. Het uiteindelijke woningprogramma inclusief de (globale financiële) consequenties zijn onderdeel van de gebiedsvisie en worden aan u ter goedkeuring voorgelegd.

Vraag 5

Onderschrijft u de mening van GemeenteBelang Westland dat in Westland het belang van een stevige groei van middendure huur- en betaalbare koopwoningen voor werkende mensen met lagere en middeninkomens toeneemt en wilt u daarom bij een aanpassing van het bouwprogramma voor Transformatiegebied Wateringen' bij die categorieën méér het accent leggen?

Antwoord 5

Conform de Woonvisie willen wij bouwen voor verschillende Westlandse doelgroepen. Van belang is daarbij dat het een evenwichtig programma wordt, inclusief de in antwoord 4 genoemde categorieën. 

Vraag 6

Onderschrijft u de opvatting van GemeenteBelang Westland (overigens ondersteund door andere partijen waaronder Groen Links) dat binnen een nieuwe woonwijk met een grootte als Transformatiegebied Wateringen' vanaf het moment van opleveren ook een brede basisschool en ontmoetingsplek aanwezig moeten zijn? Wilt u dan in ieder geval bij de aanpassing van het bouwprogramma ook deze voorzieningen opnemen.

Antwoord 6

Om te zorgen voor voldoende onderwijshuisvesting in Wateringen worden in 2018 de bestaande gebouwen op maximale grootte gebracht en wordt ook onderzocht of andere bestaande locaties gebruikt kunnen worden voor onderwijs. Er wordt onderzocht of ook in het transformatiegebied ruimte is voor onderwijs, de omvang en vorm hiervan is nog niet definitief.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven