Omgevingsvergunning bottleneck voor sloop Dalton Mavo

College Westland

Naaldwijk 07.03.2019 - Op 31 januari zijn er collegevragen gesteld over de verpauperde situatie rondom de locatie van de oude Dalton Mavo aan de Geestweg in Naaldwijk.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.  

Aanleiding
Buurtbewoners klaagden bij de fractie Westland Verstandig over de onveilige situatie rondom de voormalige Daltonschool Geestweg in Naaldwijk. Er waaien dakpannen van het dak af ook op plekken waar kinderen spelen.

Elke dag gaan er kinderen de school in omdat deze op meerdere plekken opengebroken is. Ook de politie laat het afweten in deze. Van de zijde van de gemeente is aangegeven: "Helaas is op korte termijn nog geen zicht op een oplossing. Wel zjn er gesprekken met de nieuwe eigenaar(s) van hetpand".

Vragen

- Het College kan in deze toch optreden om aan de onveilige situatie een eind te maken?
- Waarom wordt de eigenaar niet aangeschreven of wordt het gebouw gesloopt? 

Reactie

Zoals de burgemeester op 7 februari jl. in de commissie Bestuur heeft aangegeven, heeft de gemeente geen gronden om de eigenaar van het pand te dwingen het pand te slopen. Alleen als er sprake is van acuut gevaar, kan de gemeente handhavend optreden. De gemeente ziet erop toe dat het pand dichtgetimmerd blijft en dat de bouwhekken op de juiste plekken blijven staan. We zullen het groen dat buiten de hekken staat (op gemeentegrond dus) laten terugsnoeien. Door het terrein kaal te maken komt er meer open zicht op het pand, waardoor het minder aantrekkelijk wordt het pand te betreden. 

Wethouder Gardien heeft aangegeven dat er binnen enkele weken overeenstemming met Specht Bouw wordt verwacht. Daarna worden de raad en omwonenden over de plannen geïnformeerd. De ontwikkelaar heeft aangegeven pas te willen slopen als er zekerheid is over het verlenen van de omgevingsvergunning. De gemeente probeert met de ontwikkelaar afspraken te maken om eerder tot sloop over te gaan.