Ontwikkeling Driesprong Kwintsheul stap dichterbij

Geplaatst door Westlanders.nu op 12/12/2019 17:01 - Gewijzigd op 12/12/2019 17:07

Kwintsheul 12.12.2019 - Een eerste stap voor nieuwe woningbouw in de Driesprong in Kwintsheul is het vaststellen van de structuurvisie voor het gebied.

Op 7 januari bespreken de gemeenteraadsleden deze visie in de commissie Ruimte. Op 21 januari moet de gemeenteraad de visie vervolgens vaststellen.

De structuurvisie vormt de basis – het juridisch planologisch kader – voor het opstellen van het bestemmingsplan. Pas als het bestemmingsplan is vastgesteld, kan de schop de grond in. “Ik weet dat Kwintsheul zit te springen om nieuwe woningen, maar het kan nog wel even duren”, waarschuwt wethouder Cobie Gardien-Reinders (Ruimtelijke Ordening). “Ruimtelijke procedures nemen nu eenmaal veel tijd in beslag.”

Geschikte woningen
Toch is de wethouder verheugd met deze eerste stap in opmaat naar de realisering van de woonwijk in Kwintsheul. “Kwintsheul kent weinig doorstroming. Dat betekent dat er sprake is van een mismatch tussen de vraag naar woningen en het aanbod aan geschikte woningen. Het gevolg is dat jongeren het dorp verlaten wat het voorzieningenniveau onder druk zet. Woningbouw voor specifieke doelgroepen (starters en senioren om doorstroming te bevorderen) zal soelaas bieden.”

Vraag
De gemeente bepaalt in deze structuurvisie nog niet exact hoeveel woningen er komen, de fasering of de woningtypen die moeten worden gebouwd. Dat is een detailniveau dat thuishoort in een bestemmingsplan. Wel worden in de structuurvisie enkele spelregels opgesteld om 'vraag-gestuurd bouwen' van de grond te krijgen: Voordat gebouwd mag worden, moet worden aangetoond dat er vraag is en waarom juist op die locatie én bijdragen aan het op gang brengen van doorstroming.

Doelstellingen en spelregels voor woningbouw in de Driesprong zijn:

1. Vraaggestuurd bouwen: woningbouw moet bijdragen aan het oplossen van een specifiek vraagstuk op de woningmarkt. Dit betekent bouwen naar behoefte en de juiste woningen bouwen.

2. De te bouwen woningen moeten bijdragen aan het op gang brengen van doorstroming in Kwintsheul.

3. Er moet een gemende woonbuurt ontstaan, zonder een te grote concentratie van één woningtype.

4. Compensatiekavels vormen een overgangszone tussen het nieuwe dorp en glastuinbouw.

5. Op basis van deze spelregels kan per deelplan stapsgewijs invulling worden gegeven aan de vraag.

Klimaatadaptatie
Uiteindelijk moet de Driesprong dus een gemengde woonbuurt worden ontstaan, zonder een te grote concentratie van één woningtype. Wethouder Gardien-Reinders: “Bijkomend voordeel is dat we in deze structuurvisie de vraagstukken wonen en glastuinbouw hebben aangewend om ook andere urgente thema's in Kwintsheul op te pakken. Naast de opgave voor woningbouw en duurzame glastuinbouw liggen er tevens opgaven op het gebied van de leefomgeving in het dorp, de ecologische hoofdstructuur, de waterhuishouding, klimaatadaptatie en gezondheid. Meer in het algemeen leggen we met deze structuurvisie de basis voor het creëren van een duurzame leefomgeving, met oog voor mens en milieu.”

In januari 2016 stelde de gemeenteraad van Westland de woonstrategie vast en werd de ‘motie van vitale kleine kernen’ aangenomen. Kort gezegd stellen de strategie en de motie dat de gemeente Westland de wens heeft om in de kleinere kernen in het Westland woningbouw te realiseren voor de eigen inwoners. Door het college van burgemeester en wethouders is daarna onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van woningbouw in de Driesprong Kwintsheul, in combinatie met reconstructie van glastuinbouw.

Na vaststelling van de structuurvisie, kan worden gestart met het opstellen van het bestemmingsplan. In aanloop naar de vaststelling van het bestemmingsplan moet de provincie overtuigd worden van het belang van de ontwikkeling van de Driesprong, want de locatie ligt niet binnen de bebouwingscontouren van het dorp Kwintsheul. Daardoor past de Driesprong op dit moment nog niet binnen het provinciale beleid. Wethouder Gardien-Reinders: “Daar werken we hard aan en deze visie helpt ons daarbij.”