Stand van zaken woningbouw in Westland

College Westland

Westland 22.03.2019 - Op 21 augustus hebben B&W vragen ontvangen van de fractie GemeenteBelang Westland over vertraging bij planontwikkeling in Westland.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1
Heeft uw college kennis genomen van het artikel in Cobouw waarin de directeur van de vereniging van ontwikkelende bouwers stelt dat de markt voor nieuwbouwwoningen het predicaat ‘code rood’ verdient?

Antwoord 1
Ja, het college heeft kennis genomen van het artikel in de Cobouw waar de fractie naar verwijst.

Overheid verbiedt gasaansluiting bij nieuwbouw

Vraag 2
Kan uw college in de context van het artikel in Cobouw een korte schets geven van de situatie op de Westlandse woningmarkt en prognoses voor de woningbouwproductie in Westland?

Antwoord 2
Ook in Westland merken we dat er bij marktpartijen een tekort is aan deskundig personeel, dat de bouwkosten stijgen en dat het ingewikkeld is om planologische trajecten op een vlotte manier te doorlopen. Dit heeft te maken met markt- en economische ontwikkelingen in het algemeen en met de druk op de ruimte in deze regio in het bijzonder.

Voor wat betreft de woningbouwproductie in Westland is de verwachting dat de resultaten voor 2018 en de prognoses voor de komende jaren hoger zijn (800-1000) dan het gemiddelde van de afgelopen jaren (400-500). Dat is deels te verklaren door het bekende boeggolf effect, andere oorzaken zijn de huidige conjunctuur, een inhaalslag en de grote vraag en urgentie naar woningen.

Het langjarig gemiddelde van de woningbouwprogrammering tot 2030 betreft nog steeds een bandbreedte van tussen de 400 en 500 woningen.

Vraag 3
Kan uw college bondig aangeven waarom bij de planvoorbereiding van nieuwe uitleggebieden – zoals bijvoorbeeld Tuin van der Lelie (Wateringen) of De Driesprong (Kwintsheul) – niet gekozen is en/of alsnog gekozen wordt voor het bespoedigen ervan door het meer benutten van de (innovatieve) kracht van marktpartijen?

Antwoord 3
Dat beeld deelt het college niet. Zowel in Wateringen als Kwintsheul is en wordt intensief samengewerkt met marktpartijen.

Vraag 4 Overigens, ook bij de behandeling door de gemeente van initiatieven van marktpartijen voor uitleggebieden – zoals bijvoorbeeld Heenweg – wordt geen vaart gemaakt. Is er gemeentelijk beleid is (of zijn afspraken met derden gemaakt) dat zolang bouwgrond in de voormalige Westlandse Zoom beschikbaar is, er ‘op de rem wordt getrapt’ bij de voorbereiding voor het in ontwikkeling nemen van andere uitleggebieden?

Antwoord 4 Nee, dat beleid is er niet en dit is ook niet de praktijk. Waar mogelijk wordt, juist vanwege de huidige woningbehoefte, zoveel mogelijk vaart gemaakt met woningbouwontwikkelingen.