Toelichting college over toewijzing koopwoningen bij Dijckerwaal 2

College Westland

Westland 04.02.2017 - De fractie LPF Westland heeft in december vragen gesteld aan het college over de manier van toewijzing van woningen bij Dijckerwaal fase 2.

Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2016", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

Waarom zijn in Dijckerwaal 1 uiteindelijk niet alle woningen door middel van het gemeentelijke inschrijvingsregister toegewezen en is maar tot de helft besloten?

Antwoord 1

Zoals gemeld in onze brief aan uw raad van 9 januari 2015 (14-0496283) hechten beide partijen waarde aan een transparante en rechtvaardige verdeling van de woningen. In de SOK is niet opgenomen dat het gemeentelijke registratiesysteem voor een nieuwbouwkoopwoning toegepast moet worden.

Voor Dijckerwaal is een pilot ingesteld, waarbij uit twee bestanden wordt geloot. Eén bestand van mensen die zich bij ONW/ABB hebben gemeld en één bestand vanuit het woningzoekendenregister. Bij deze laatste groep wordt van de mensen die ingeloot zijn de rangorde bepaald op basis van inschrijfduur. Resultaten van de pilot komen beschikbaar in het eerste kwartaal van 2017. Dan volgen voorstellen ter aanpassing of continuering van het woningzoekendesysteem.

WV: Raadsbesluit ontwikkeling Waelpark onverstandig: Wel de lasten maar niet de lusten

Vraag 2

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling en de realisatie van woningen in Dijckerwaal 2? Is VORM de enige ontwikkelaar?

Antwoord 2

VORM is de enige ontwikkelaar en door ONW geselecteerd voor de ontwikkeling en realisatie van 250 woningen in Dijckerwaal 2. Dijckerwaal 2 zal in vier fasen worden ontwikkeld en gerealiseerd. De woningen in de eerste fase in Dijckerwaal 2 worden momenteel ontwikkeld en de koopwoningen zullen naar verwachting vanaf februari 2017 in de verkoop gaan. De vrije sector huurwoningen zullen later worden aangeboden. Geheel Dijckerwaal 2 zal naar verwachting in 2019 worden afgerond.

Vraag 3

In het bestemmingsplan Dijckerwaal 2 staat vermeld dat er sociale koopwoningen worden gerealiseerd, terwijl in het persbericht d.d. 24 december 2016 niet over sociale koopwoningen wordt gesproken en op de website van VORM ook geen sociale koopwoningen worden vermeld. Worden deze woningen gerealiseerd? Zo niet, waarom niet?

Antwoord 3

De woningen genoemd in het persbericht van 24 december zijn huurwoningen en geen koopwoningen, het betreft de veelgevraagde markthuurwoningen. In Dijckerwaal 2 worden circa 56 bereikbare woningen gebouwd. De overige woningen worden door ONW in de andere deelgebieden gerealiseerd. Binnen Dijckerwaal 1 worden 49 sociale en bereikbare woningen gebouwd. Een deel daarvan is al opgeleverd.

Vraag 4

Is er al gesproken over het toewijzen van de woningen en wat is de stand van zaken daarvan?

Antwoord 4

Ja, ONW heeft met VORM afgesproken dat op alle woningen met een V.O.N. prijs onder de toewijzingsgrens (€ 218.500) het woningtoewijzingssysteem zal worden toegepast.

Vraag 5

Heeft het college de vragen van GBW betrokken in de manier van woningtoewijzing voor Dijckerwaal 2 en worden deze woningen op basis van het gemeentelijk inschrijvingssysteem toegewezen? Zo niet, waarom niet en gaat het college zich daarvoor (nog) inspannen?

Antwoord 5

Ja. Zie verdere toelichting bij antwoord 1 en 4.                                                                                               

Vraag 6

Is het college het met LPF Westland mee eens dat deze woningen op basis van het gemeentelijke inschrijvingssysteem moeten worden toegekend? Zo niet, hoe gaat het college dit uitleggen aan de Westlandse starter die al jarenlang tegen betaling ingeschreven staat en de woning toegewezen ziet krijgen aan iemand die geen binding met Westland heeft en niet ingeschreven staat?

Antwoord 6

Wij zijn het met uw fractie eens dat sprake moet zijn van een transparante en rechtvaardige verdeling van de woningen. Zoals bij antwoord 1 en 4 wordt aangegeven gebeurt dat in de vorm van een pilot, waarbij uit twee bestanden wordt geloot. Eén daarvan betreft het woningzoekendenregister.

Vraag 7

Worden de kosten van de inschrijving alsdan gerestitueerd aan de betreffende inschrijver? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 7

Dit aspect maakt onderdeel uit van de pilot. Het zou voorbarig zijn om hier vooruitlopend op de pilot al uitspraken over te doen. Wij merken nog wel op dat de ingeschreven woningzoekenden ook kunnen reageren op andere projecten.

Vraag 8

Zijn er nog andere soortgelijke nieuwbouwprojecten in ontwikkeling waarin de manier van woningtoewijzing niet door middel van het woninginschrijvingssysteem van de gemeente gaat? Zo ja, welke zijn dit en wat is de afweging geweest om hiervan af te wijken?

Antwoord 8

Ja, bij diverse andere nieuwbouwprojecten zijn geen afspraken vastgelegd in de betreffende SOK’s. Een voorbeeld daarvan is de Westlandse Zoom, waarbij nog oude contractuele verplichtingen van toepassing zijn. Bij nieuwe ontwikkelingen zullen de resultaten van de genoemde evaluatie leidend zijn voor de contractuele afspraken ten aanzien van de manier van woningtoewijzing.

Vraag 9

Is het college bereid om de nieuwbouwprojecten op basis van het register toe te wijzen en dit ook als vereiste in de SOK of anderszins vast te leggen met de ontwikkelaar

Antwoord 9

Zoals bij antwoord 8 aangegeven zullen bij nieuwe ontwikkelingen de resultaten van de pilot leidend zijn voor wat betreft de manier van woningtoewijzing.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester

M. van Beek

J. van der Tak