Weinig vertraging verwacht voor nieuwbouw Westmade Noord

College Westland

Monster 02.08.2019 - Op 19 juli heeft de fractie Westland Verstandig collegevragen gesteld over de uitspraak Raad van State inzake het bestemmingsplan aan de Haagweg.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren wij u als volgt.  


Vraag 1
Wat zijn de verdere gevolgen van deze uitspraak voor de diverse ontwikkelingen in Westland, in het bijzonder rond de Haagweg (vele honderden woningen gepland) in Monster? Gaat het college toch door met de ontwikkeling daar?  

Antwoord 1
In het Westland zijn er meerdere plannen in voorbereiding in de (directe) omgeving van het Natura-2000 gebied. De vernietiging van de PAS en de huidige onduidelijke situatie kan leiden tot vertraging van plannen, waarvan niet op voorhand kan worden uitgesloten dat er geen significante negatieve effecten op het Natura-2000 gebied zijn. Rond de Haagweg spelen een aantal ontwikkelingen van Ontwikkelingsbedrijf Westlandse Zoom (OBWZ) en een aantal ontwikkelingen van de gemeente Den Haag. 

Per ontwikkeling wordt er gekeken of er significante negatieve effecten zijn te verwachten voor het nabij gelegen Natura-2000 gebied. Voor wat betreft de ontwikkeling van de 500 woningen in Westmade Noord (voormalige glastuinbouwgebied) zijn er geen significante negatieve effecten te verwachten. Dit blijkt uit een rapportage van Anteagroup die als bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan ‘Westmade Noord’ wordt toegevoegd. Voor de overige ontwikkelingen wordt dit nog onderzocht.   

Vraag 2
Op welke wijze gaat de Raad gevolg geven aan het onder III van de uitspraak bepaalde?  

Antwoord 2
De uitspraak van de Raad van State betreft een klein bestemmingsplan gelegen aan de Haagweg achter 39 te Monster.  

In de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak Raad van State staat onder II en III het volgende:  

II.    vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Westland van 12 december 2017 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Haagweg achter 39 te Monster"; 

III.    draagt de raad van de gemeente Westland op om binnen vier weken na verzending van deze uitspraak ervoor zorg te dragen dat het hiervoor vermelde onderdeel II wordt verwerkt op de landelijke voorziening, www.ruimtelijkeplannen.nl; 

Doordat het besluit van de raad van 12 december 2017 vernietigd is, zullen we het bestemmingsplan verwijderen van ruimtelijke plannen