Westland van de toekomst? Wat voor Westland willen we?

Aad van Uffelen

Westland 16.07.2019 - Op dinsdag 16 juli is de raadsvergadering over de voorjaarsnota, daarom dit artikel. Er wordt in Westland van alles bedacht over de toekomst, telkens opnieuw...

Maar niemand houdt echt rekening met de veranderende wereld en wat Westlanders willen speelt ook geen rol. Inspraak/participatie, is vooral voor de vorm, echt tellen doet het niet. Overheden bepalen uiteindelijk toch het beleid. 

Het zijn de Provincie, de Metropool en MRDH die hier het grote beleid bepalen, al mag over klein gedoe, natuurlijk wel zelf een besluit worden genomen... Intussen blijft Westland de minst groene gemeente van Nederland en is het het meest vol gebouwd. Het toekomstbeeld roept veel vraagtekens op. We weten dat Nederland met ca. 100.000 inwoners per jaar groeit, 1miljoen per 10 jaar en dat die vooral in het Westen willen wonen. De bouwopgave is enorm. Die 100.000 zijn vooral immigranten.

Voorjaarsnota 2019-2022

Opvallend is dat in de voorjaarsnota 2019-2022 staat dat in 2022 Westland een heel andere economie heeft dan nu, maar hoe dat staat er niet bij. Er staat in de Structuurvisie westland 2025 / perspectief 2040, dat in 2040 de economie nog steeds als basis plantaardige materialen heeft, ofwel glastuinbouw. Totale verwarring dus!

Er komt nog bij dat de gemeente veel meer geld uitgeeft dan ze ontvangt en de schuld oploopt naar meer dan 100 % ofwel 350 miljoen. 

Voorjaarsnota 2019-2022 Gemeente Westland

https://infogram.com/1plxy1r22wp69xbqpx9z933ey0fyy5jgrp

Structuurvisie westland 2025 / perspectief 2040, dat in 2040

https://www.gemeentewestland.nl/fileadmin/documenten/organistatie_en_bestuur/Begroting/Ontwerpbegroting_2018-2021/A%20-%20Structuurvisie%20Westland%202025.pdf

En nu bekend is dat Westland al in 2030 mogelijk al ca. 130.000 inwoners heeft en daarna door groeit naar misschien wel 170.000 in 2050, rijst de vraag ''willen we dat en waarom moeten hier zoveel mensen wonen''? En wat voor werk kunnen die hier vinden?

Met 470 inwoners per vierkante kilometer land is Nederland één van de dichtstbevolkte landen der wereld. 

In zeer sterk stedelijke gemeenten met ca. 275 inwoners per hectare is de bebouwing het grootst.

Criteria voor Woningdichtheid

- Onder woningdichtheid verstaat men het aantal woningen per oppervlakte-eenheid, ofwel per hectare. Men maakt onderscheid tussen de netto woningdichtheid en de bruto woningdichtheid.

- De netto woningdichtheid (hier rekent men met oppervlakte voor tuinen, woningen, blokgroen en de bijbehorende verharding) 

- De bruto woningdichtheid (Hierin worden ook de oppervlakte voor onbebouwde en bebouwde voorzieningen gerekend zoals: scholen, wijkgebouwen, groenstroken en parken). 

- Een woningdichtheid van 25 noemt men laag (een villawijk) Een woningdichtheid van 40 noemt men hoog (het stedelijk gebied). 

- De woningdichtheid kan oplopen tot ca. 60 woningen per ha in binnensteden met veel hoogbouw / flats. Dat is echt ''hutjemutje''...

- In de Gemeente Amsterdam wonen in het centrum per ha ca. 13.000 mensen, in Amsterdam Noord zijn dat er ca. 2000 per ha. Per ha zijn er in Amsterdam 88 woningen, in het centrum staan zelfs 175 woningen per ha. In Zuidoost staan er 54 woningen per ha.

Hoeveel woningen per ha?

Landelijk wordt ca. 25 woningen per ha gebouwd. In drukke stedelijke gebieden tot ca. 60 woningen per ha. Je kunt dus uitrekenen hoeveel ha grond je nodig hebt om bijvoorbeeld per jaar 1000 woningen te bouwen. Dat is dus bij 40 woningen 25 ha grond.

Hoeveel is er nog beschikbaar en hoeveel glas moet er wijken voor al deze huizen.

Trek dat eens door naar 2030 en 2050.

Hoeveel glas verdwijnt er dus tot 2030 en totaal tot 2050. In documenten van de afgelopen jaren, zoals ''Verkassen'' staat dat er ca. 1000 ha glas moet wijken voor woningen, wegen en bedrijfsterreinen... Daar is men al hard mee bezig.

Wat komt er voor soort economie voor in de plaats als glastuinbouw grotendeels verdwijnt voor woningbouw en bedrijventerreinen? En waar gaan die mensen recreëren? Hoe zit het met de leefbaarheid, de waterproblematiek en toenemende hittestress als Westland nog meer versteend? Intussen zakt de bodem elk jaar! Welk beleid wordt gevoerd voor cultuurhistorisch bezit, monumenten, historische en beschermde dorpsaanzichten e.d. ?

Bouw je jaarlijks 1000 woningen tot 2050 dan is dus bij ca. 40 huizen per ha 800 ha grond nodig, daar zullen kassen voor moeten verdwijnen. (In 2015 bedacht men tot 2030 ca. 8000 huizen te bouwen)

Bouw je landelijk met 25 huizen per ha dan is zelfs 40 ha per jaar, dus tot 2050 x 31 is  ca. 1200 ha grond nodig. 

Westland heeft bij een maximale bouwopgaven in 2050  (+3000 inwoners per jaar er bij) dan 93.000 inwoners meer dan nu. Totaal dus 202.000 inwoners. Bij een lager tempo en bij een nieuwe crisis gaat dit uiteraard langzamer. Maar Westland krijgt gewoon een bouwquotum opgelegd...

En dan moet ook natuur, water en recreatiegebied voldoende aanwezig zijn, alsmede bepaalde soorten wegen... dus hoeveel ha is daarvoor beschikbaar?

En wil je deze ca. 93.000 extra inwoners ook in Westland een baan geven, dan heb je wel een passende soort onderwijs en bedrijfsleven nodig. Of gaan ze in groten getale buiten Westland werken, welke infrastructuur heb je daarvoor nodig zodat men op het werk kan komen? Is Westland tegen die tijd opgegaan in de Metropool RotterHaag, of nog een zelfstandige gemeente? En is glastuinbouw dan nog de economische motor van Westland?

De leefomgeving

- Wat betekent dit alles voor de leefomgeving?

- Wat voor soorten vervoer willen we en wat is haalbaar?

- Wat wordt de plaats van de fietser?

- Welke snelheid in het bewoonde gebied is aanvaardbaar?

Nu bouwen we alles voor en rondom de auto. Dat kan niet zo door gaan. Wil je een leefbare omgeving hebben, dan moet je ook vervoer en parkeren heel anders gaan inrichten. Bekend is dat er in stedelijke gebieden afname komt van eigen autobezit. Delen en openbaar vervoer worden belangrijker zeggen futurologen. Ook zijn straks 30 % minder wegen nodig door dat mindere autobezit en door het geheel automatisch rijden. En wat betekent ander openbaar vervoer in Westland voor autobezit en de noodzaak wegen aan te leggen. Moet er niet veel meer inzet komen voor fietspaden en fietsenstallingen in het centrum?

Gaan we in woongebieden de maximum snelheid structureel naar maximaal 30 km brengen en de auto niet meer als primair vervoermiddel kiezen, maar de fiets? Durven we dat aan?

Wat voor wijken willen we bouwen, nu is alles meer van hetzelfde, saai, dicht op elkaar, karakterloos en niet duurzaam genoeg en al helemaal niet natuurinclusief. Tuintjes zijn gekrompen tot een paar vierkante meter en dat ligt vol met steen en plasticgras! Er zijn onvoldoende groenzones, ecologische stroken en verbindingen voor vlinders, vogels en vleermuizen. Parkjes ontbreken vrijwel geheel in het beleid.

Ook hier moet een omslag plaatsvinden en moeten we creatieve oplossingen vinden en alleen nog nulwoningen bouwen. Wordt gas vervangen door Inrada biogas te kweken in zee met algen. Dat kan zo in het huidige netwerk worden aangeleverd. 10x10 vierkante km zee, tussen de windmolens is voldoende voor gaslevering. Of komt er waterstof of over ca. 15 jaar  kernfusie of Thorium, dan zijn alle windmolens ook overbodig!

Het is raar om nu gasloze huizen te bouwen, wel is goed isoleren van belang. Ook het vuile warmtenetwerk is dus niet nodig, net zo min als geothermie. De investering in een extra netwerk daarvoor is verloren geld omdat het huidige gasnetwerk er al ligt en biogas of waterstof kan worden geleverd.

Overal torenflats of clusteren?

Het beleid is nu overal in Westland hoge torenflats te gaan bouwen. Vijf hoog is al laag, men spreekt in documenten al van meer dan 12 verdiepingen. Dat verspreid bouwen van hoge flats verstoort het historische beeld van Westland, de kenmerkende dorpskernen worden onzichtbaar en nog onaantrekkelijker. Bij Monster zie je al zo een monsterlijke flat verrijzen en die neemt het zicht op het dorp geheel weg. Dit is natuurlijk geen goed beleid als dit overal gaat gebeuren. 

Het beste is om als je dan echt flats wil bouwen ze te clusteren. Dat kan het beste door het ABC terrein te verplaatsen naar elders en op die grond alleen maar flats neer te zetten in een ultramoderne omgeving. Extra voordeel is dat er dan ook geen tientallen miljoenen nodig zijn voor extra wegen en ongelijkvloerse kruisingen en er is dan veel minder vrachtverkeer door Westland, dus schonere lucht en minder geluidoverlast. Verplaats dan ook gelijk Agro dat langs de Naaldwijkse weg zit en ca. 1200 vrachtwagens per dag ontvangt. Dit Amerikaanse bedrijf hoort niet in het hart van de gemeente! Richting Barendrecht of bij de Cool Port biedt vast mogelijkheden. Al die bedrijven worden dan ook duurzamer en stoten minder CO2 uit. Ook goed om daar gelijk woontorens voor de buitenlandse werknemers te bouwen. Westland krijgt dan veel meer huizen vrij voor starters.

Flats bouwen zou ook kunnen tussen de bloemenveiling, Honselersdijk en de Rolpaal. Daar de glastuinbouw weg en die ultramoderne torenflatwijk daar ontwikkelen. Een 13e kern! Deze keuze leidt echter niet tot minder vrachtverkeer zoals wanneer het ABC weg zou gaan voor een flatwijk. Het ABC wil groeien, maar dat kan beter buiten Westland.

Glastuinbouw kan dan verder worden gespaard. Men moet dan wel stoppen met overal mini villawijkjes te bouwen.

Als dan gelijk in Westland meer natuur, bos en recreatie wordt ontwikkeld verbeterd ook de leefomgeving en kunnen mensen dichtbij recreëren.

---------------------

Westland is 90.58 vierkante km groot

Hiervan  is 7990 ha land en binnenwater is 1060 ha.

Westland heeft nu ruim 109.000 inwoners.

Zou je alle glas weg halen en die 2300 ha vol bouwen met woningen (de rest voor natuur en recreatie) dan zou je bij een bevolking van 120 inwoners per ha (40 woningen x 3) dus 276.000 inwoners maximaal in Westland extra kunnen herbergen. Totaal heeft Westland dan 276.00 + 109.000 = 385.000 inwoners. Dan zit je ook gelijk op het niveau dichtst bevolkt ter wereld. De vraag is wat voor economie moet er dan komen?

Aad van Uffelen

Bronnen en informatie:

https://www.gemeentewestland.nl/fileadmin/documenten/organistatie_en_bestuur/Begroting/Ontwerpbegroting_2018-2021/A%20-%20Structuurvisie%20Westland%202025.pdf

https://jester.nl/project/toekomstscenarios-gemeente-westland/

https://www.trouw.nl/nieuws/huizen-in-nieuwe-wijken-niet-zo-dicht-op-elkaar~bade0ae0/

https://www.bpd.nl/media/83742/bpd_onderzoek-naar-leefruimte-in-steden.pdf

https://www.alletop10lijstjes.nl/top-10-dichtbevolkte-landen-ter-wereld/

https://www.populationpyramid.net/nl/bevolkingsdichtheid/nederland/2017/

https://www.clo.nl/indicatoren/nl0001-bevolkingsomvang-en-huishoudens

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatschappij/bevolking

http://www.vredenoordbuurt.nl/documents/annex/62-Bebouwing_en_bevolking.pdf

http://www.joostdevree.nl/bouwkunde2/bebouwingsdichtheid.htm

https://www.nieuwsbladtransport.nl/havens/2019/05/01/haven-rotterdam-ontwikkelt-food-hub-op-laatste-stuk-europoort/

http://www.stedplan.nl/wp-content/uploads/2011/11/Masterplan-Kijkduin-erratum-210610-lores.pdf