Wijzigingen wet- en regelgeving door nieuwe omgevingswet

Geplaatst door Westlanders.nu op 29-12-2023 00:00

's-Gravenhage 29.12.2023 - Ook op het gebied van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening worden vanaf 1 januari 2024 nieuwe regels van kracht.


Op 1 januari treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. De wet bundelt een groot aantal wetten, regels en voorschriften over de fysieke leefomgeving in één wet. Daarnaast zorgt de wet voor één digitaal loket voor het aanvragen van vergunningen en de start van projecten. De Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) treedt per 1 januari 2024 in werking. De Wkb is onderdeel van de Omgevingswet en heeft tot doel de kwaliteit van de bouw te verbeteren en de positie van de opdrachtgever te versterken.

Wijzigingen voor huurders, verhuurders en gemeenten
Dankzij een aanpassing van de Huisvestingswet is het per 1 januari voor gemeenten mogelijk om meer eigen inwoners die een huis willen huren of een nieuwbouwhuis willen kopen in hun gemeente voorrang te geven ten opzichte van mensen van buiten de gemeente. Ook kunnen gemeenten voorrang geven aan bepaalde (cruciale) beroepsgroepen, zoals onderwijzers, verpleegkundigen en politieagenten.

Vanaf het nieuwe jaar opent elke gemeente een meldpunt voor ongewenst verhuurgedrag. Hier kunnen huurders of woningzoekenden terecht met vragen of klachten over het gedrag van hun verhuurder of verhuurbemiddelaar. Indien blijkt dat de verhuurder of verhuurbemiddelaar één van de regels uit de Wet goed verhuurderschap heeft overtreden, dan kan de gemeente in actie komen.

Per 1 januari verhoogt het kabinet de maandelijkse huurtoeslag. Dat betekent dat nagenoeg alle huurtoeslagontvangers ruim 30 euro euro per maand extra ontvangen. Op deze manier kiest het kabinet ervoor om huishoudens met een laag inkomen te helpen bij het betalen van hun rekeningen. Ook gelden per 1 januari nieuwe inkomens- en huurgrenzen voor de huurtoeslag.

Van 1 januari tot 1 mei 2024 mogen de huren van woningen in de vrije sector met maximaal 5,5 % stijgen. Er wordt gekeken of de maximering van de vrije huur daarna verlengd kan worden. De toegestane jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector is tot 1 mei 2024 gekoppeld aan de inflatie of CAO-loonontwikkeling. De huren mogen met het laagste van deze twee percentages stijgen, + 1 procentpunt. Dat percentage van 5,5% is gebaseerd op 4,5% inflatie (van december 2022 tot december 2023) + 1 procentpunt. De CAO-loonontwikkeling van december 2022 tot december 2023 was met 5,8 % hoger dan de inflatie.

Op 1 januari 2024 treedt het wetsvoorstel Huurbescherming weeskinderen in werking. Daarmee wordt de huurbescherming van jongvolwassen wezen in corporatiewoningen verstevigd. Jongvolwassen wezen (16 tot 28 jaar) die in de corporatiewoning van hun overleden ouder(s) wonen, zetten het huurcontract voort tot zij 28 jaar zijn.

Per 1 januari wordt, in tegenstelling tot eerdere voornemens, de mogelijkheid tot gemeentelijke maatwerkregels voor energie- en milieuprestatie bij nieuwbouw niet ingevoerd. Dit betekent dat gemeenten geen hogere eisen aan deze onderdelen mogen stellen dan het Besluit bouwwerken Leefomgeving (Bbl). Per 1 januari is de marktverkenning voor woningcorporaties afgeschaft. Dat betekent dat woningcorporaties voor werkzaamheden die niet tot de Diensten van Algemeen Economisch Belang behoren, zoals het bouwen van midden- en vrijesectorhuurwoningen, geen toestemming meer aan de Autoriteit woningcorporaties hoeven te vragen.

Wijzigingen voor huizenkopers, huiseigenaren en investeerders
Per 1 januari 2024 worden de leennormen voor hypothecair krediet op een aantal punten gewijzigd. Huishoudens kunnen meer lenen voor de koop van een energiezuinige woning én voor het verduurzamen van de eigen woning. Daarnaast wordt vanaf 2024 de impact van een studielening op de maximale leenruimte voor oud-studenten vastgesteld op basis van de actuele lasten van hun studielening en krijgen alleenstaanden meer leenruimte.

Jaarlijks wordt bepaald tot welke woningwaarde consumenten gebruik kunnen maken van de Nationale HypotheekGarantie (NHG). De NHG-grens voor 2024 is vastgesteld op € 435.000.

De Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) wordt uitgebreid per 1 januari 2024. Dit levert meer mogelijkheden voor subsidie bij verduurzaming op voor vereniging van eigenaars (vve’s), wooncoöperaties en woonverenigingen.

Reacties (1 reactie geplaatst)

Op het gebied van ruimtelijke ordening gaat veel veranderen per 1 januari
Bestemmingsplannen worden ondergeschikt aan de nieuwe wet Leefomgeving gaat belangrijker worden Mensen in buurten waar b.v arbeidsmigranten worden opgevangen ,moeten daar meer bij betrokken worden Zij hebben meer mogelijkheden om het plan af te wijzen Zo ook moet er op braak liggende terreinen meer mogelijk zijn ,ook al hebben deze bestemming glastuinbouw Iniatieven om het tijdelijk anders te bestemmen ,met toestemming van de omwonenden moet mogelijk zijn De LEEFOMGEVING van mensen in het Westland staat op een De reconstructie van de tuinbouw is al mislukt De HOT herstructurering ,ontwikkeling ,tuinbouw is opgeheven Heeft veel geld gekost en het resultaat is nihil Dat is ook de reden van opheffing De voorzitter van het HOT oud minister Veerman van Landbouw heeft vorig jaar al er de brui aan gegeven Vandaag een rappoort van het SCP sociaal ,cultureel ,planbureau waarin staat dat overheden ,dus ook gemeenten meer moeten luisteren naar hun inwoners Meer als 50 % vind dat het totaal anders moet in Nederland Daarom roep ik de gemeente op ,kijk is naar je zelf ,maak een wat meer mogelijk ,zit niet alles te dwars bomen ,met onzinnige regels Zoals koop optie als je wat wil met een verpauperd perceel Laat daar dieren lopen ,zorg voor natuur werk niet alles tegen met dat onzinnige handhaven Die reconstructie komt er toch niet Waarom moet een burger eerst naar de rechter ,om zijn gelijk te halen Bouw eens woningen voor de eigen inwoners Ja er gaat veel veranderen ,maar wat in het Westland gebeurt valt tegen Wat minder tuinbouw en minder afhankelijkheid van arbeidsmigranten Gelukkig komt er weer een vergunningenstelsel om migranten hier te laten werken En een verbod om arbeidsmigranten zomaar der onderdak af te nemen als er geen werk meer is Er word in de tuinbouw vaak vergeten dat arbeidsmigranten ook mensen zijn

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.