Woningen Phaeleabuurtschap onderdeel verkoop Arcade

Geplaatst door Westlanders.nu op 07/09/2017 15:53 - Gewijzigd op 06/03/2019 11:25

Westland 07.09.2017 - De fractie Westland Verstandig heeft in juli collegevragen gesteld over de “verkoopplannen Arcade in Phaeleabuurtschap”.

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2016", beantwoorden zij deze vragen.

Overlastgevende statushouders in Monster verhuisd

Vraag 1

Is het College ermee bekend dat Arcade de voorraad sociale huurwoningen in het Phaeleabuurtschap bewust afbouwt? Wat is daar de diepere achtergrond van bij Arcade?

Antwoord 1

Arcade heeft een eigen verkoopportefeuille en is hier in eerste instantie leidend in. Ten aanzien van het algemene verkoopbeleid hebben wij als gemeente wel invloed door het maken van prestatieafspraken hierover. Arcade verkoopt per jaar 17 huurwoningen (na huuropzegging) in Westland. Arcade geeft aan dat de woningen die vrijkomen in het Phaeleabuurtschap hier onderdeel van zijn. Deze woningen hebben volgens hen al een verkooplabel sinds 2002/2003. De opbrengst gebruikt Arcade onder andere voor investeringen in nieuwbouwprojecten.

Vraag 2

Is het College bereid om eventueel met Arcade overleg te voeren om deze politiek te wijzigen en in plaats van te verkopen meer aandacht te besteden aan het onderhoud van de nog bij haar in eigendom zijnde woningen in het Phaeleabuurtschap?

Antwoord 2

Zoals eerder vermeld als antwoord op diverse vragen gaan wij hier primair niet over en is het de verantwoordelijkheid van Arcade. In het kader het Volkshuisvestingsbeleid maken wij deze punten wel met Arcade bespreekbaar.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak