Gemeenteraden: openbaar vervoer staat op het spel

Geplaatst door Westlanders.nu op 22/04/2021 08:46 - Gewijzigd op 22/04/2021 12:08

Regio Westland 22.04.2021 - Woensdag hebben 23 gemeenten een brandbrief gestuurd naar het kabinet over het voortbestaan van het openbaar vervoer.

De brief is verzonden naar; 

- De minister van Infrastructuur en Waterstaat
- De minister van Financiën
- De informateur van de Tweede Kamer
- De Vaste Tweede Kamer commissie Infrastructuur en Waterstaat
- De Vaste Tweede Kamer commissie Financiën

en luidt als volgt;

'Geachte dames en heren,

Namens onze inwoners en als één van de 23 samenwerkende gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) vragen wij uw dringende aandacht voor het voortbestaan van het openbaar vervoer (OV) in onze regio.

De coronacrisis heeft grote impact op het openbaar vervoer. Het aantal reizigers is fors gedaald en daarmee zijn de inkomsten van onze vervoerders fors teruggelopen. De vervoersbedrijven vervullen een vitale functie die ook door het Rijk voortdurend zo wordt benoemd. Alle inzet is er op gericht om het OV-aanbod zoveel mogelijk in stand te houden, waarbij speciale aandacht is voor mensen die een vitaal beroep uitoefenen en die in deze crisis in de frontlinie staan. Alle gezamenlijke inspanningen van vervoerders en vervoersautoriteiten voor een zeer beperkt aantal reizigers resulteert in grote tekorten, waardoor de vervoersbedrijven sterk onder druk staan. In het zwartste scenario lopen de tekorten van vervoerders in de Metropoolregio de komende tien jaar op tot 1,2 miljard euro. Een financiële opgave die onmogelijk door de Metropoolregio en de vervoerders op te vangen is.

Het Rijk, de MRDH en de vervoerders hebben hun verantwoordelijkheid genomen en pijnlijke maar noodzakelijke maatregelen getroffen om het financiële tekort op korte termijn het hoofd te bieden. Het gaat daarbij onder meer om het terugschroeven van de dienstregeling en bezuinigingen op de interne organisatie. Als er echter op korte termijn geen afspraken worden gemaakt over aanvullende financiële steun in 2021 en er geen perspectief komt voor extra financiële middelen van het Rijk voor 2022, dan zijn meer en nog ingrijpender maatregelen nodig. De dienstverlening aan de reizigers komt dan op korte termijn in gevaar. Ook de bijdrage van het OV aan diverse maatschappelijke doelen op de langere termijn komt dan onder grote druk te staan. U heeft het belang van OV voor de duurzame ontwikkeling van Nederland onderstreept in het Toekomstbeeld OV. Maar dat belang kan niet worden ondersteund zonder voldoende financiële middelen voor een robuust OV. Een inclusieve samenleving, verstedelijking en verduurzaming vragen om goed OV en daarom is onze klemmende vraag: geef het geld om het OV - passend bij de maatschappelijke ambities - ook in de toekomst mogelijk te maken.

Het OV vervult een vitale functie in onze regio, zowel tijdens de crisis als daarna. Het OV zorgt voor het vervoer van medewerkers in vitale sectoren. Bij verdergaande bezuinigingen komt deze cruciale functie onder druk te staan. Het zal ook leiden tot vervoersarmoede en juist die inwoners raken die toch al het meest kwetsbaar zijn. Een goed en toegankelijk OV-systeem vormt de toegang tot onderwijs en werk en voorkomt dat jongeren en ouderen in een sociaal isolement komen. Die positie van het OV is te kostbaar om verloren te laten gaan. En dat dreigt nu wel te gebeuren.

Een goed functionerend OV is belangrijk voor de grote maatschappelijke opgaven in de regio, de woningbouwopgave en de transitie naar duurzame mobiliteit. Afschaling van het OV-aanbod kan er toe leiden dat mensen weer meer in de auto stappen, met meer CO2-uitstoot en files tot gevolg. Dit kan grote economische schade opleveren en staat haaks op gestelde milieudoelen.

We realiseren ons dat we niet aan maatregelen ontkomen. Die zijn ook genomen en dat blijven we ook doen. Er is echter een grens aan de maatregelen. We moeten absoluut voorkomen dat we het goed functionerende OV zoals we dat samen hebben opgebouwd afbreken. Daarom werken onze gemeenten binnen de MRDH met u aan een transitieprogramma. Een goed en duurzaam OV-systeem in de toekomst kan alleen met voortgezette, extra financiële steun van het Rijk.

De urgentie is groot, de tijd dringt en daarom doen we een appel op u. Bied de steun en het perspectief waar we om vragen. Zet de continuïteit van het regionaal OV niet op het spel. Geef duidelijkheid over extra financiële middelen voor 2022. Onze inwoners van nu, morgen en overmorgen rekenen op u.'

Hoogachtend,

de gemeenteraad van Albrandswaard
de gemeenteraad van Barendrecht
de gemeenteraad van Brielle
de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel
de gemeenteraad van Delft
de gemeenteraad van Den Haag
de gemeenteraad van Hellevoetsluis
de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel
de gemeenteraad van Lansingerland
de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg
de gemeenteraad van Maassluis
de gemeenteraad van Midden-Delfland
de gemeenteraad van Nissewaard
de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp
de gemeenteraad van Ridderkerk
de gemeenteraad van Rijswijk
de gemeenteraad van Rotterdam
de gemeenteraad van Schiedam
de gemeenteraad van Vlaardingen
de gemeenteraad van Wassenaar
de gemeenteraad van Westland
de gemeenteraad van Westvoorne
de gemeenteraad van Zoetermeer