Informatieavonden over project A4 Haaglanden-N14

Rijkswaterstaat

Den Hoorn 08.06.2018 - De snelweg A4 is een van de belangrijkste wegen van Nederland. De weg verbindt Amsterdam, Den Haag en Rotterdam en daarmee

ook Schiphol en de Rotterdamse haven met elkaar. Bij Den Haag loopt het verkeer regelmatig vast. Dit zal zonder maatregelen in de toekomst nog vaker gebeuren.

Binnen het project A4 Haaglanden–N14 werkt Rijkswaterstaat samen met de provincie Zuid-Holland en gemeenten aan het oplossen van deze problemen. In een project-MER brengt Rijkswaterstaat de milieueffecten van de voorgenomen maatregelen in beeld. Van donderdag 7 juni tot en met woensdag 4 juli 2018 kunnen bewoners en andere belanghebbenden een zienswijze indienen op het voornemen een project-MER op te stellen voor het (ontwerp) tracébesluit A4 Haaglanden – N14. In het project-MER worden de milieueffecten van de maatregelen aan de snelweg A4 en de autoweg N14 beschreven. Rijkswaterstaat wil graag van de belangstellenden horen wat volgens hen niet mag worden vergeten in het onderzoek naar de milieueffecten van de werkzaamheden aan de A4 en de N14 bij Den Haag.

Weekendafsluiting snelweg A4 richting Delft

Project A4 Haaglanden-N14

Het project A4 Haaglanden-N14 bestaat uit verschillende ingrepen:

De A4 Passage. Hier komen in twee richtingen nieuwe rijstroken voor doorgaand verkeer. Dit traject begint na de aansluiting met de N14 en eindigt voor de aansluiting met de Prinses Beatrixlaan

De A4 tussen de Prinses Beatrixlaan en de aansluiting Den Hoorn wordt uitgebreid met een extra rijstrook.

De afrit naar kantorenwijk Plaspoelpolder op de A4 vanuit Den Haag–Zuid wordt uitgebreid, zodat die meer verkeer kan verwerken.

Knooppunt Ypenburg wordt uitgebreid en krijgt bredere weefvakken (een combinatie van in- en uitvoegstroken) naar de A13.

De aansluiting van de A4 op de Prinses Beatrixlaan in Rijswijkwordt aangepast, zodat daar meer verkeer kan doorstromen. De bestaande twee kruisingen op het eerste deel van de Prinses Beatrixlaan worden ongelijkvloers. Rijkswaterstaat verbetert de twee kruisingen op het tweede deel van de Prinses Beatrixlaan.

Op de N14 wordt de aansluiting met de A4 aangepast en bouwen we twee ongelijkvloerse kruisingen.

Capaciteitsuitbreiding met een extra rijstrook aan de middenbermzijde in beide richtingen tussen de aansluiting Den Hoorn-Ketheltunnel (dit is een extra maatregel ten opzichte van de Rijksstructuurvisie)

Project-MER

Voor de voorgenomen ingrepen binnen het project A4 Haaglanden-N14 wordt een procedure op grond van de tracéwet doorlopen. Deze moet resulteren in een tracébesluit door de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). In het kader van de tracéwetprocedure wordt op dit moment een milieueffectrapportage (Project-MER) opgesteld. Dit rapport brengt de milieueffecten van de beoogde ingrepen voor de A4 en de N14 in kaart. Het doel is om het milieu een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over het project. Per maatregel wordt aangegeven wat die naar verwachting betekent voor het milieu. De Project-MER wordt meegenomen bij het besluit of geplande maatregelen wel of niet moeten doorgaan. Ook wordt bekeken hoe eventuele negatieve effecten op de omgeving verminderd kunnen worden door aanvullende maatregelen zoals onder andere tunnels, geluidsschermen, en ecoducten.

De wettelijk adviseurs en betrokken bestuursorganen wordt advies gevraagd over de reikwijdte en het detailniveau (NRD) van het project-MER. De minister betrekt de zienswijzen bij de verdere besluitvorming. Als u een zienswijze heeft ingediend op deze kennisgeving dan wordt u hierover verder geïnformeerd.

Informatieavonden project A4 Haaglanden-N14

Rijkswaterstaat organiseert vier informatiebijeenkomsten over het project A4 Haaglanden-N14 en de Project-MER. Belangstellenden kunnen tussen 19.00 uur en 21.00 uur op elk gewenst moment binnenlopen. De informatiebijeenkomsten vinden plaats op:

Woensdag 13 juni 2018, De Hoornbloem, Koningin Julianaplein 1-3, 2635 HD in Den Hoorn;

Donderdag 14 juni 2018, Herberg Vlietzigt, Jaagpad 7, 2288 AB in Rijswijk;

Woensdag 20 juni 2018, Fletcher hotel, Weigelia 22, 2262 AB in Leidschendam;

Donderdag 21 juni 2018, Kerk van de Nazarener, Zwanensingel 1, 3136 GZ in Vlaardingen.

Belanghebbenden kunnen voor meer informatie ook kijken op de website Platform Participatieen de website A4 Haaglanden-N14. Vragen over de procedure kunnen worden gesteld via het telefoonnummer 070 4568999, vragen over het project via telefoonnummer 0800 8002.

Indienen van een zienswijze

Het indienen van een zienswijze kan op drie manieren:

Digitaal: bij voorkeur ontvangt het project de zienswijze via de website Platform Participatie;

Mondeling: telefonisch tijdens kantooruren: 070 4568999;

Post: Directie Participatie, t.a.v. voornemen A4 Haaglanden – N14, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag.

Voor een bereikbare regio

De regio Den Haag (Haaglanden) moet een aantrekkelijk gebied blijven voor bedrijven en inwoners. Om dat te realiseren, is het belangrijk dat de regio goed bereikbaar blijft. Rijkswaterstaat en de bestuurlijke partners in de regio Haaglanden nemen daarom een aantal maatregelen op de A4 van de N14 tot aan de Prinses Beatrixlaan in Rijswijk om de doorstroming te verbeteren. Als er niets gebeurt, dan krijgen Rijswijk en Den Haag in de komende decennia met grote verkeersknelpunten te maken. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Zuid-Holland en het toenmalige stadsgewest Haaglanden deden in 2011 onderzoek naar mogelijke oplossingen. Daaruit kwam een samenhangend pakket van verschillende maatregelen.