Veertig knelpunten op school-thuisroutes aangepakt

Geplaatst door Westlanders.nu op 19/03/2013 12:08 - Gewijzigd op 31/07/2013 21:03

Westland 19.03.2013 - Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad voorgesteld ruim € 1 miljoen uit te trekken voor het aanpakken van knelpunten op de zogenaamde school-thuisroutes die scholieren in het voortgezet onderwijs fietsen.  

Daarnaast heeft het college besloten een krediet van bijna € 2,6 miljoen beschikbaar te stellen voor het onderhoud van met name het asfalt op de Westlandse wegen. Met deze maatregelen worden de verkeersveiligheid en bereikbaarheid in Westland verder vergroot.

In 2011 heeft de gemeente Westland in samenwerking met ISW en Lentiz een groot school-thuisrouteonderzoek uitgevoerd onder leerlingen van het voortgezet onderwijs. Bijna 1.700 leerlingen van alle negen Westlandse scholen voor voortgezet onderwijs hebben hierbij aangegeven welke knelpunten zij ervaren op de route die zij fietsen van huis naar school. De gemeente heeft de knelpunten geanalyseerd en geprioriteerd. In 2012 zijn de eerste knelpunten aangepakt. In 2013 worden 40 knelpunten opgelost en later nog eens 40.

Onderhoud asfalt

Om de veiligheid en bereikbaarheid te verbeteren zal vanaf het tweede kwartaal van 2013 tot eind 2014 tevens op veel plekken onderhoud aan het asfalt op gemeentelijke wegen worden uitgevoerd. Bij het inplannen van de werkzaamheden wordt zoveel mogelijk aangesloten op andere werkzaamheden in de openbare ruimte, zoals rioolwerkzaamheden, vervanging van bruggen en het leggen van kabels en leidingen. Ook vindt afstemming plaats met andere wegbeheerders (provincie en omliggende gemeenten) om de verkeershinder zo veel mogelijk te beperken.

Fysieke maatregelen en gedragsbeïnvloeding

Wethouder Bram Meijer (verkeer en vervoer) onderstreept het belang van een goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Greenport Westland. “De toename van de hoeveelheid verkeer maakt dat we voortdurend aandacht moeten hebben voor de staat van ons wegennet”, aldus Meijer. “Op plekken waar de veiligheid en bereikbaarheid in het geding zijn, moeten we fysieke maatregelen nemen. Daarnaast zetten we in op gedragsbeïnvloeding van weggebruikers, want veiligheid heeft voor een belangrijk deel te maken met gedrag.”