Asbestsanering van De Leuningjes nog niet in zicht

Geplaatst door Westlanders.nu op 21/01/2016 17:00 - Gewijzigd op 21/01/2016 17:11

Poeldijk 21.01.2016 - De fractie VVD heeft het college in een op 14 december 2015 verzonden brief vragen gesteld over de situatie rondom de asbestsanering bij De Leuningjes.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden wij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Kan het college aangeven of zij contact heeft gehad met de huurders/gebruikers van de Leuningjes en zo ja, is er gesproken over de problemen die zij ondervinden door het niet kunnen gebruiken van de ruimtes/zalen vanwege de asbestproblematiek?

Antwoord 1

Direct na de sluiting van De Leuningjes op 15 oktober jl. is er op vrijdag 16 oktober jl. een informatiebijeenkomst gehouden in Monster. Tijdens die bijeenkomst zijn de verenigingen die gebruik maken van De Leuningjes bijgepraat. Daarna zijn de contacten met verenigingen vanuit de gemeente via het stichtingsbestuur (de onderverhuurder) verlopen. Op verzoek van de toneelvereniging St. Genesius heeft er nog een gesprek met de GGD Haaglanden plaatsgevonden.

 De Leuningjes gesloten vanwege asbest

Vraag 2

Kan het college aangeven of zij naar een oplossing zoekt waarbij op zo kort mogelijke termijn zalen – in ieder geval tijdelijk – weer gebruikt kunnen worden, e.e.a. los van eventuele grootschalige renovatie op langere termijn?

Antwoord 2

Een feitelijke opsplitsing van eerst de asbestsanering en pas later het onderhoud en het toekomstbestendig maken is mogelijk. Wat we daarmee winnen is een snellere openstelling van De Leuningjes, alleen moeten de andere werkzaamheden dan op een later moment (met beperkte openstelling) ingepland worden. Om de ruimten gebruiksklaar te krijgen moet de inventaris in de zalen, zoals stoelen, verlichting, keuken- en audiovisuele apparatuur, vervangen worden omdat het besmet is geraakt. Ook zal de kelderruimte waar de bierinstallatie staat gesaneerd moeten worden. 

Er is echter nog geen besluit genomen om besmette ruimten in De Leuningjes te saneren. Dit kan op zijn vroegst met een raadsbesluit eind maart. Het wel of niet openhouden van De Leuningjes is actueel omdat vanuit het CWP 2014-2018 wij de opdracht hebben om de gemeentelijke vastgoedportefeuille te optimaliseren. Dit geldt ook voor de gemeentelijke maatschappelijke vastgoedobjecten in de kern Poeldijk.

Vraag 3

Kan het college aangeven of zij bereid is op korte termijn opnieuw met alle betrokken huurders/gebruikers van de Leuningjes te praten over ideeën en plannen rondom het voortbestaan van de Leuningjes?

Antwoord 3

Wethouder Ouwendijk is op woensdag 16 december jl. aanwezig geweest op een bijeenkomst van het stichtingsbestuur en de verenigingen. Daar is gesproken over het opstellen van een toekomstplan voor De Leuningjes, te maken door de Leuningjes, dat half januari klaar moet zijn.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

----------------------- 

WV pleit voor eenvoudige, snelle sanering De Leuningjes

De fractie Westland Verstandig heeft in een op 21 december 2015 verzonden brief collegevragen gesteld over sanering van De Leuningjes.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Waarom is in de raadsinformatiebrief door de wethouder de raad niet geïnformeerd over de verschillen van inzicht in de sanering van het asbest zoals het stichtingsbestuur aangeeft te weten eensdeels een snelle sanering van de asbestbesmetting op korte termijn en anderdeels de sanering van de destijds verwerkte asbesthoudende bouwmaterialen die geen direct invloed hebben op de veiligheid?

Antwoord 1

Deze verschillen van inzicht waren op het moment van versturen van de raadsinformatiebrief niet bij ons bekend.

Vraag 2

Is het College het met het stichtingsbestuur eens dat die splitsing kan worden aangebracht?

Antwoord 2

Ja, die splitsing kan wel worden aangebracht maar naast het snelle saneren van de asbestbesmetting moeten de asbestrestanten op de plafonds en bouwmaterialen met niet-hechtgebonden asbest worden ingepakt. Een snelle sanering en het inpakken samen kost net zoveel als een algehele sanering. Daarbij komt dat voor het in gebruik nemen van de zalen Gerbera en Roos de inventaris in de zalen, zoals stoelen, verlichting, keuken- en audiovisuele apparatuur, vervangen moet worden omdat het besmet is geraakt. Ook zal de kelderruimte waar de bierinstallatie staat gesaneerd moeten worden. Los daarvan moet de algehele sanering op termijn toch nog een keer uitgevoerd worden met bijbehorende kosten, tijdsinspanning en tijdelijke sluiting van de zalen. Kortom, nu inpakken en pas later saneren is 2x zo duur dan nu saneren.

Vraag 3

Wat zijn de kosten van de asbestbesmettingssanering zoals het stichtingsbestuur dat voorstelt?

Antwoord 3

De asbestsanering wordt in meerdere fasen uitgevoerd. Bij de berekening van de saneringskosten zijn van de in totaal 6 fasen twee logische clusters gemaakt. De clustering is gebaseerd op indeling van De Leuningjes en niet op het uit te voeren saneringswerk. Daarom is geen indicatie te geven van de kosten voor alleen de asbestbesmettingssanering. Zoals eerder aan uw raad gemeld beslaat de raming van de totale saneringskosten €825.000,-

Vraag 4

Wat kan gezegd worden over het tijdsaspect als de sanering beperkt wordt tot de asbestbesmetting?

Antwoord 4

Zoals gezegd zijn de kosten voor de alternatieve optie plus het inpakken van asbesthoudend materiaal gelijk aan het in één keer saneren. De handelingen om het asbesthoudende materiaal in te pakken zijn misschien nog wel tijdrovender dan het verwijderen en vernieuwen. Het benodigde tijdsbestek zal niet veel verschillen met de eerder genoemde 3-4 maanden voor de algehele sanering. Bovendien moet ook de kelderruimte met de bierinstallatie erbij gesaneerd worden.

Vraag 5

Wanneer is de sanering gestopt door uw College en vindt u niet dat de gemeente “als huisbaas” alles moet doen om De Leuningjes zo snel als mogelijk weer helemaal open te krijgen?

Antwoord 5

Tot nu toe zijn twee deelsaneringen uitgevoerd om de niet besmette ruimten in gebruik te kunnen houden. De cv-ruimte, filmcabine en berging op de 1e verdieping zijn gesaneerd. Daarnaast is de entreehal gesaneerd om via de hoofdingang weer het gebouw binnen te kunnen komen. Voor deze deelsanering en eerder uitgevoerde asbestinventarisatie en risicobeoordeling zijn onvoorziene kosten gemaakt. Voor een vervolg van de asbestsanering is eerst een gevoteerd krediet nodig van de Raad. Een voorstel hiervoor kunnen wij niet eerder aan de Raad voorleggen dan eind maart 2016.

Vraag 6

Beloofd is dat in januari wederom De Leuningjes op de politieke agenda geplaatst zou worden. Is het College bereid daarop vooruitlopend alvast de asbestbesmettingssanering te doen uitvoeren?

Antwoord 6

Er is nog geen besluit genomen om besmette ruimten in De Leuningjes te saneren. Dit kan op zijn vroegst met een raadsbesluit eind maart. Het wel of niet openhouden van De Leuningjes is actueel omdat vanuit het CWP 2014-2018 wij de opdracht hebben om de gemeentelijke vastgoedportefeuille te optimaliseren. Dit geldt ook voor de gemeentelijke maatschappelijke vastgoedobjecten in de kern Poeldijk. Asbestsanering voor eind maart is daarom dus niet aan de orde.

Vraag 7

Is na die asbestbesmettingssanering sprake van een veilige situatie?

Antwoord 7

Ja.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak