College; Westland duurzaamste glastuinbouw gemeente in 2020

College Westland

Westland 25.03.2016 - De fractie Progressief Westland heeft in januari collegevragen gesteld over LED straatverlichting in Naaldwijk.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

Wat zijn de ervaringen met LED straatverlichting?

Antwoord 1

In 2014 is gestart met de toepassing van LED verlichting in de gemeente. De Pijle Tuinenweg was de eerste officiële, direct in een woongebied gelegen, locatie waar LED straatverlichting is toegepast. Om de ervaringen met deze nieuwe vorm van verlichting te inventariseren organiseert Westland Infra op korte termijn een enquête onder bewoners van de Pijle Tuinenweg en bewoners van de direct aangrenzende straten. Eventuele meldingen die bij het Meldpunt Leefomgeving zijn binnengekomen worden hier ook bij betrokken. (foto archief)

Eerste LED straatverlichting in Westland

Vraag 2

Zijn er na de Pijle Tuinenweg al andere wegen met LED straatverlichting uitgerust? Indien ontkennend, waarom niet?

 

Antwoord 2

Ja. Na de Pijle Tuinenweg zijn ook de Waellandweg in Monster en de Van Beuningenstraat en de Korte Kruisweg in Maasdijk voorzien van LED straatverlichting. Conventionele verlichting wordt uitgefaseerd. Dit houdt in dat als een armatuur aan vervanging toe is deze, indien mogelijk, wordt vervangen door een LED lamp.

Vraag 3

Wat is de ambitie van de Gemeente Westland ten aanzien van LED straatverlichting?

Antwoord 3

Westland wil in 2020 de duurzaamste glastuinbouw gemeente zijn van Nederland. De ambitie van gemeente Westland op het gebied van openbare verlichting wordt, in lijn met de vastgestelde beheerplannen voor de openbare ruimte, gevormd door de doelstellingen van het landelijke Energieakkoord. Dit houdt in een energiebesparing van 20% in 2020 ten opzichte van 2013.

Vraag 4

Kan het college deze ambitie vertalen in een concreet tijdspad waarin een planning voor de uit te voeren werkzaamheden wordt gepresenteerd?

Antwoord 4

Conform de vastgestelde beheerplannen wordt in de periode 2016-2020 alle te vervangen openbare verlichting, waar dit rendement oplevert, uitgerust met LED verlichting. De locaties voor vervanging van openbare verlichting en de bijbehorende planning worden in jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s voor de openbare ruimte bepaald. Vervanging wordt in toenemende mate op een integrale en gebiedsgerichte wijze toegepast.

Vraag 5

Zo niet, wanneer gaat het college hiermee starten?

Antwoord 5

N.v.t.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak