Geen inrijverbod voor vrachtverkeer in Havenstraat Monster

College Westland

Monster 30.04.2020 - Op 6 april 2018 hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over verkeersoverlast in de Havenstraat van Monster.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt. 

Inleiding
De Westland Verstandig fractie te gast bij een groot aantal bewoners van de Havenstraat in Monster. Die bewoners beklagen zich dat door dit historisch deel van Monster te veel vrachtwagens rijden van grote proporties naar en van het winkelcentrum en ook personenauto’s die veel te snel rijden. Er ontbreekt een bord “30 km zone”, enige verkeersmaatregel om het verkeer af te remmen ontbreekt ook en nog erger, verzoeken voor gesprekken worden door het College niet, althans niet inhoudelijk, beantwoord.

Er zijn wel besprekingen geweest met medewerkers van de gemeente, maar die hebben zichtbaar niets opgeleverd. Toegezegde studies over mogelijke wegversmallingen in de Havenstraat en het aanpassen verkeersplateau Havenstraat zijn niet daadwerkelijk nagekomen. Op 18 augustus 2017 hebben de bewoners een gezamenlijke brief ondertekend richting de gemeente.

De vele bouwprojecten van de laatste jaren hebben ook voor de nodige overlast gezorgd. Ook is gewezen op de veiligheid voor de bewoners en leerlingen van de school de Zeester. Aangedrongen is om de Havenstraat met kleine rijbaanversmallingen in te richten op plaatsen waar geen parkeerplekken liggen. De Burgemeester Kampschöerstraat en de Hortensiastraat zijn ook al op die wijze ingericht.

Ook is de mogelijkheid door de bewoners geopperd van een flexibele rijbaanversmalling die mogelijkerwijs als proefplaatsing kan plaatsvinden. De bestaande verkeersplateaus leveren trillingen op van het zware vrachtverkeer en geven schade aan de monumentale panden. Op doordeweekse dagen komen er gemiddeld 14 vrachttrailers in twee uur tijd die de supermarkten bevoorraden. Zoals al eerder door de fractie van Westland Verstandig is aangegeven, wordt het tijd dat, net zoals in Delft en andere gemeenten, er regels worden opgesteld om met kleiner vervoer de winkels in de centra te bevoorraden. Het is natuurlijk onzinnig dat hele grote vrachtwagens komen die vervolgens één pallet lossen om vervolgens weer te vertrekken. Dat moet op een andere wijze met kleiner vervoer en aan de bevoorraders kan dat best als voorwaarde worden opgelegd.

Ook het wijzigen van de verkeerssituatie aan de Choorstraat en de Kloosterlaan kan wellicht bijdragen aan een rustigere Havenstraat.

Voorts willen de bewoners graag zien dat parkeerplaatsen aan vergunningen worden gebonden, zodat de bewoners zeker zijn van een parkeerplaats in de nabijheid van hun eigen woning.

Bijgevoegd worden een paar foto’s van de Havenstraat met daarop aangegeven een denkbeeldige verkeerssluis.

Dit leidt tot de volgende vragen:

Vraag 1
Is het College bereid om samen met de bewoners te komen tot een oplossing van de problematiek van de Havenstraat, te weten veel te snel rijdende personenauto’s alsmede ongewenst zwaar vrachtverkeer en dat met een grote frequentie?

Antwoord 1
Tijdens de voorbereiding van dit project heeft een bewonersavond plaatsgevonden. De bewoners hebben de problemen met betrekking tot hardrijdende auto’s en het vrachtverkeer destijds gemeld. Naar aanleiding van de bewonersavond zijn de mogelijkheden voor een inrijverbod van zwaar vrachtverkeer onderzocht. 

Uit onderzoeken bleek dat het zwaar verkeer bestemmingsverkeer betreft voor de bevoorrading van de aanwezige supermarkten. Daarnaast bleek verkeerstechnisch een inrijverbod onwenselijk. Een inrijverbod zal namelijk resulteren in een onevenredige belasting van de andere toegangswegen. 

 

Vraag 2
Is de oplossing niet één van de hiervorenstaande maatregelen om op die wijze te hard rijden te voorkomen en zwaar verkeer te beletten van de Havenstraat gebruik te maken?

Antwoord 2
Het aanbrengen van verkeersdrempels was vanwege te verwachten trillingschade aan de oude woningen niet haalbaar. Om een wegversmalling toe te passen is er onvoldoende rijbaanbreedte beschikbaar. Er is geen ruimte om fietsers langs een wegversmalling te leiden. Wachtende auto’s zouden de doorgang voor fietsers belemmeren waardoor er gevaarlijke situaties voor fietsers kunnen ontstaan.

Vraag 3
Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat er in Westland een beleid moet komen om supermarkten en winkels te bevoorraden met lichtere en kleinere auto’s in plaats van grote vrachtwagencombinatietrailers die absoluut ongewenst zijn in de vaak te smalle straten met een te gevoelige bebouwing aan weerszijden?

Antwoord 3
In de uitvoering van de Mobiliteitsvisie 2030 wordt het ontwikkelen van beleid van centra met lichtere en kleinere auto’s samen met ondernemers, branchepartijen en bewoners opgenomen. Dit maakt tevens onderdeel uit van de voor verkeer en vervoer in het Klimaatakkoord opgenomen maatregelen, die eveneens in het kader van de Mobiliteitsvisie Westland de komende jaren samen met de stakeholders worden uitgewerkt.

Vraag 4
Wanneer kan het College in overleg treden met de bewoners en wanneer wordt er daadwerkelijk iets gedaan aan de huidige situatie in de Havenstraat?

Antwoord 4
In het antwoord op vraag 2 is aangegeven dat het niet mogelijk is.