Geen stappen gemeente tegen bedrijfsactiviteiten Ambachtsweg

College Westland

Wateringen 29.05.2019 - Op 1 april 2019 hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over bedrijfsactiviteiten rondom de Ambachtsweg in Wateringen.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt. 

Vraag 1

Is het College bekend dat op de plaats waar ooit het transportbedrijf Van den Berg zat, nu een sloopbedrijf haar intrek lijkt te gaan nemen?

Antwoord 1

Nee, dit is ons niet bekend.

Vraag 2

Zijn de activiteiten die het betreffende bedrijf ter plekke onderneemt in overeenstemming met het bestemmingsplan en de milieueisen?

Antwoord 2

Indien hier een sloopbedrijf activiteiten wil ondernemen, dan is dit strijdig met het vigerende bestemminsplan. Ter plaatse is uitsluitend een autohandel toegestaan met SBI code 501, 502 en 504 zoals beschreven in planregels 3.1.b. Indien zich hier een bedrijf vestigt dat in strijd handelt met het bestemmingsplan, moet hiertegen handhavend worden opgetreden.

Vraag 3

Wat is het College voornemens te gaan doen met het bedrijfsterrein waar ook de asbestbrand ontstond en lijkt het niet het beste om dat gebied maar te betrekken bij het transformatiegebied?

Antwoord 3

Het beleid van de gemeente is vooralsnog faciliterend, derhalve is de gemeente niet voornemens om actieve stappen te ondernemen richting de bedrijven. Dit betekent dat bij de ontwikkeling van het transformatiegebied rekening wordt gehouden met de aanwezige bedrijven en hun bedrijfsvoering.

Vraag 4

Heeft het College concrete plannen op dat punt en zo ja wanneer worden die gepresenteerd?

Antwoord 4

Zie voor beantwoording het antwoord op vraag 3.

Vraag 5

Lijkt het niet goed voor de Ambachtsweg dat deze zoveel als mogelijk ontlast wordt van verkeer van achtergelegen bedrijven?

Antwoord 5

Ja, dit zou de verblijfskwaliteit op de Ambachtsweg verbeteren. Er is echter voor deze  bedrijvigheid momenteel geen alternatief beschikbaar.

Op dit moment wordt in het kader van de Visie Wateringen een verkeerskundig onderzoek uitgevoerd, waarbij onder andere wordt gekeken naar de verkeersintensiteit op de Ambachtsweg en de mogelijkheden om deze te verlagen. Daarnaast wordt in de gebiedsontwikkeling voor de Transformatielocatie Wateringen-Noord verkend of in deze wijkontwikkeling een alternatieve ontsluiting voor deze bedrijven kan worden meegenomen.