Gemeente niet verzocht tot handhaven bij de Bloemenlaan

College Westland

's-Gravenzande 08.01.2016 - De fractie GemeenteBelang Westland heeft in december collegevragen gesteld over de verkeersveiligheid van de Bloemenlaan

en de Van Berckenrodelaan te ‘s-Gravenzande. Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Heeft de gemeente een verzoek tot handhaving gehad inzake de verkeersveiligheid bij de inritten van de Monsterseweg op de Bloemenlaan en/of de Berckenrodelaan? 

Zo ja, is de handhaving in gang gezet?

Antwoord 1

Een dergelijk verzoek is door ons niet ontvangen. Wel zijn er gesprekken gaande met bewoners van de Bloemenlaan over de verkeerssituatie aldaar. De situatie is ons dan ook bekend en wij zijn in overleg met de provincie Zuid-Holland om tot voorstellen van verbetering te komen.

Vraag 2

Heeft de gemeente een verzoek gehad tot handhaving van strijdig gebruik van de vergunning voor huisvesting van eigen arbeidskrachten van de bedoelde ondernemer? 

 Zo ja ben u dan al overgegaan tot handhaven en kunt u dan aangeven wat op dit moment de stand van zaken is?

Antwoord 2

Ook dit verzoek hebben wij niet ontvangen. De berichten dat er sprake zou zijn van strijdig gebruik voor huisvesting van niet eigen arbeidskrachten hebben ons wel bereikt en medio december is een controle uitgevoerd. Tijdens deze controle is niet gebleken dat ter plaatse andere dan eigen arbeidskrachten zijn gehuisvest. Bij brief van 21 december 2015 is over de controle en hetgeen wij hebben geconstateerd (strijdigheden van bouwkundige aard) gecommuniceerd naar de ondernemer.

Vraag 3

Bent u het met de fractie van GemeenteBelang Westland eens dat de situatie aldaar, en dan met name de gevaarlijke verkeerssituaties, zeer ongewenst is?

Antwoord 3

De ontsluiting van de wegen als de Bloemenlaan en Van Berckenrodelaan op de Monsterseweg is niet eenduidig. Alleen dit geeft al onduidelijkheid over hoe de verkeersveiligheid aldaar is geborgd. Er is contact gezocht met Provincie Zuid-Holland, daar de Monsterseweg in beheer is bij de provincie, om te onderzoeken welke verkeersmaatregelen en verkeersbesluiten er voor deze kruisingen zijn genomen om de verkeersveiligheid te borgen. De situatie is hiermee ook onder de aandacht gebracht van de provincie als wegbeheerder van de Monsterseweg. 

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak