Gemeente Westland niet betrokken bij aanpassen 'AZC Wateringen'

College Westland

Wateringen 07.04.2016 - De fractie LPF heeft in maart collegevragen gesteld over de publicatie in Cobouw over het aanpassen van Hotel Wateringen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt.

Vraag 1

Is het college op de hoogte van deze berichtgeving in Cobouw van 4 maart jl.

Antwoord 1

Het college was niet vooraf op de hoogte gesteld van deze berichtgeving en de vermelding van de gemeente als referentie.   

Collegevragen LPF Westland over aanpassing locatie Lierseweg

Vraag 2

Klopt het dat de gemeente als referentie staat genoemd en dus actief deelneemt aan de plannen voor de mogelijke aanpassing van het complex.

Antwoord 2

Dat het adres van de gemeente wordt genoemd in de berichtgeving als referentie is een feit. De gemeente heeft echter geen actieve rol bij het aanpassen van het gebouw. Het is inderdaad een zaak tussen de eigenaar en het COA. Navraag bij de redactie van Cobouw over hoe e.e.a. tot stand is gekomen laat zien dat Cobouw op eigen initiatief en zonder afstemming met de gemeente het adres van de gemeente als referentie heeft opgenomen.

In een reactie heeft Cobouw ons laten weten deze abusievelijke gang van zaken te betreuren en aangegeven dat het uitsluitend een sales lead actie is geweest voor hun leden. ”De berichten zijn bedoeld voor ontwikkelaars, architecten, aannemers en leveranciers, zodat zij weten waar gebouwd (kan) gaan worden en op het juiste moment hun diensten kunnen aanbieden”, aldus Cobouw. Cobouw heeft ons inmiddels toegezegd de verwijzing naar de gemeente als referentie te gaan verwijderen.

Vraag 3

Kan het college aangeven waarom eerder gemeld is dat het een zaak is tussen de eigenaar van het complex en het COA en de gemeente nu nadrukkelijk wordt benoemd in deze berichtgeving?

Antwoord 3

Het college is nog steeds van mening dat het aanpassen van het hotel een zaak is tussen de eigenaar en het COA. Zie verder de beantwoording van de vragen 1 en 2.

Vraag 4

Waarom verleent het college nu haar medewerking terwijl de wethouder duidelijk heeft aangegeven dat, gezien de bezwaren van met name de omliggende bedrijven, het geen uitgemaakte zaak is dat de huisvesting er komt?

Antwoord 4

Het college is voornemens medewerking te verlenen onder een aantal randvoorwaarden, zoals die zijn gemeld in de raadsbrief van 22 maart jongstleden. Het is pas een uitgemaakte zaak als de omgevingsvergunning is verleend.

Vraag 5

Heeft het college inmiddels een standpunt ingenomen over de mogelijke komst van 275 asielzoekers naar de betreffende locatie in Wateringen?

Ja. Graag onderbouwing Nee. Voor welke datum laat het college hun standpunt weten.

Antwoord 5

Ja, wij hebben een standpunt ingenomen. Dit is bekend gemaakt via de raadsbrief van 22 maart jongstleden.

Vraag 6

Tijdens de raadsvergadering van 16 februari jongsleden heeft onze fractie om een BIBOB-onderzoek verzocht inzake de huidige eigenaar van het zgn. Polenhotel te Wateringen. Is dit onderzoek reeds in gang gezet en zo ja wanneer kunnen wij de resultaten daarvan verwachten. 

Antwoord 6 

Het college heeft conform de beleidslijn toepassing wet Bibob gemeente Westland een gemeentelijk onderzoek opgestart. De resultaten hiervan zijn bepalend voor het al dan niet inschakelen van het landelijk bureau Bibob voor een vervolgonderzoek/advies. Dit is ook door de burgemeester meegedeeld in de raadsvergadering van 29 maart jongsleden bij de behandeling van de motie van de fracties GBW en LPF Westland over het instellen van een Bibob-onderzoek. Het vooronderzoek zal ongeveer 6 weken duren.    

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak