Hekwerk bij supermarkt Kwintsheul verwijderd

College Westland

Kwintsheul 14.09.2017 - De fractie VVD Westland heeft collegevragen gesteld in juli over het hekwerk rondom nieuwbouw van de supermarkt in Kwintsheul.

Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2016", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

Nu uit de recente ontwikkelingen niet is te verwachten dat op zeer korte termijn in de nieuwbouw een supermarkt geopend wordt, is het college bereid bij de ondernemer erop aan te dringen om het hekwerk te verwijderen zodat de parkeerruimte in het centrum voor een ieder beschikbaar komt?

Antwoord 1

Het parkeerterrein rond de nieuwbouw supermarkt is eigendom van de ontwikkelaar, Koornneef Vastgoed BV. Er is bij de eigenaar op aangedrongen de bouwhekken te verwijderen, omdat deze niet meer functioneren om gevaar af te schermen. Op basis van regelgeving zijn hekken van meer dan 1 meter hoog voor de voorgevel niet toegestaan.

De eigenaar heeft echter aangegeven dat het parkeerterrein, zolang er geen huurder is, niet in gebruik wordt genomen. Wij betreuren deze stellingname. Om het parkeerterrein af te schermen, worden in opdracht van de eigenaar de bouwhekken verwijderd en vervangen door een fysieke barrière. Gezien de eigendomssituatie kan de eigenaar niet gedwongen worden het parkeerterrein beschikbaar te stellen.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak