Hondenuitplaats in Woerdblok van de baan

College Westland

Naaldwijk 09.08.2018 - Op 25 juli heeft de fractie VVD collegevragen gesteld over de hondenuitrenplaats die bij het Woerdblok te Naaldwijk moet worden gerealiseerd.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren wij u als volgt

Vraag 1

Kan het College aangeven waarom dit besluit tot aanleg van een hondenuitlaatplek midden in een groenstrook in het Woerdblok, waar heel veel kinderen spelen, genomen is?

Antwoord 1

Dit besluit is op 27 februari 2018 door het College genomen op basis van een burgerinitiatief. Aan de 8 bestaande hondenuitrenplaatsen in Westland werd via een voorgestelde wijziging van de APV een negende hondenuitrenplaats in het Woerdblok toegevoegd.

Vraag 2

Kan het College aangeven waarom niet tijdig de omwonenden geïnformeerd zijn, zodat zij in bezwaar konden gaan?

Antwoord 2

Dat is ons niet bekend. Feit is dat de omwonenden eerder geïnformeerd hadden moeten worden.

Vraag 3

Kan het College zo spoedig mogelijk met de omwonenden in gesprek gaan om tot een oplossing te komen?

Antwoord 3

Na overleg met omwonenden heeft het College op 7 augustus 2018 het besluit van 27 februari 2018 over de hondenuitrenplaats in het Woerdblok ingetrokken. De initiatiefnemers en omwonenden zullen hierover worden geïnformeerd. Het besluit zal komende week op de gemeentepagina in Groot Westland worden gepubliceerd. Tegen het besluit staat bezwaar en beroep open.

Collegevragen inzake hondenuitlaatplaats in Woerdblok

Op 25 juli 2018 heeft het college vragen ontvangen van de fractie WV over het gebruik van het gebied tussen Waterrijk en Zandheuvel te Naaldwijk.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1

Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat de wijze van publiceren erg onduidelijk geweest is, omdat zoals het nu beschreven staat in de publicatie niemand, maar dan ook niemand begrijpt waar het om gaat?

Antwoord 1

Wij zijn het met u eens dat de publicatie niet duidelijk was.

Vraag 2

Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat de participatie voordat het besluit genomen werd, niet voldoende was?

Antwoord 2

Dat zijn wij met u eens.

Vraag 3

Naar de bewoners menen is er wel een handtekeningenactie geweest voor de komst van een uitrengebied, maar niet voor specifiek dit gebied. Is het College bereid om de aanvrage en alles wat betrekking heeft op het initiatief aan de Raad en dus ook aan de bewoners toe te zenden?

Antwoord 3

Na overleg met omwonenden heeft het college op 7 augustus 2018 het besluit van 27 februari 2018 over de hondenuitrenplaats in het Woerdblok ingetrokken. Het toezenden van stukken aan raad en bewoners lijkt ons daarom niet meer relevant. 

Vraag 4

Kan het College ook toelichten waarom dit besluit op deze wijze is genomen zonder de mening van alle bewoners in de omgeving van het park te vragen?

Antwoord 4

Duidelijk is dat is nagelaten bewoners op een juiste manier te betrekken en belangen goed af te wegen. Om die reden hebben wij het besluit van 27 februari 2018 ingetrokken.

Vraag 5

Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat op kinderspeelweides zoals deze, een uitrengebied voor honden niet wenselijk is en dat een gezamenlijk gebruik –kinderspeelplaats en uitrengebied voor honden- niet wenselijk en wellicht ook niet gezond is?

Antwoord 5

Dat zijn wij niet met u eens. Het komt vaker voor dat gebieden dubbel gebruikt worden. Denk bijvoorbeeld aan het strand en het Prinsenbos, die worden gebruikt voor zowel recreatie en spelen als hondenuitrenplaats. 

Vraag 6

Is het College bereid om een volledig nieuw proces te gaan volgen waarbij ook alternatieven aan de orde komen?

Antwoord 6

Bij een volgend vergelijkbaar initiatief zullen wij het proces anders inrichten, waarbij het uitgangspunt is dat de belangen van zowel initiatiefnemers als andere betrokkenen goed worden afgewogen.

Vraag 7

Is het College bereid om direct de uitvoering stop te zetten? Naar het oordeel van de bewoners wordt het hele veld met een hekwerk omzoomd en komen er ook andere voorzieningen die het gebruik door kinderen belemmert. Is dit correct?

Antwoord 7

Zoals hiervoor aangegeven, hebben wij het besluit op 7 augustus ingetrokken. Al eerder zijn de voorbereidende werkzaamheden stopgezet.