Lange Kruisweg krijgt 7 drempels en rode fietsstroken

Geplaatst door Westlanders.nu op 23/03/2016 16:55 - Gewijzigd op 23/03/2016 17:04

Maasdijk 23.03.2016 - De fractie CDA heeft het college in januari vragen gesteld over Lange Kruisweg Maasdijk met betrekking tot een knelpunt.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

 Lange Kruisweg krijgt 7 drempels en rode fietsstroken

Vraag 1

Is het college bekend met de resultaten van de enquête gehouden door LTO Noord Glaskracht over verladingen bij tuinbouwbedrijven? Zo ja, herkent het college zich in de conclusie?

Antwoord 1

Ja, wij kennen het rapport van LTO Noord Glaskracht. In Westland rijden inderdaad veel vrachtwagens van en naar de glastuinbouwbedrijven en de agrologistieke bedrijventerreinen. Daarom wordt de infrastructuur voor deze vrachtwagens verbeterd met infrastructuurprojecten als het 3-in-1 project, de verbreding van een gedeelte van de veilingroute en de N213. Voor de kwetsbare verkeersdeelnemers realiseren we met het school-thuisrouteproject aanpassingen aan de door leerlingen zelf genoemde gevaarlijke locaties. Omdat verkeersveiligheid voor het grootste deel afhankelijk is van het gedrag zetten we ook in op verkeerseducatie in de verschillende leeftijdsgroepen.

Vraag 2

Is het college bereid om onder andere met de belangbehartigers van de kern Maasdijk te komen tot een oplossing voor de Lange Kruisweg (mogelijk een gescheiden voet- en fietspad) waarbij de verkeerssituatie voor fietsers, wandelaars en overig verkeer aanzienlijk te verbeteren? Als die verbetering nu nog niet gerealiseerd kan worden, wat is dan nodig om dat wel te realiseren? En in welke tijdplanning?

Antwoord 2

In verband met de realisatie van het 3-in-1 project is gewacht met het groot onderhoud aan de Lange Kruisweg. We hebben in de tussentijd wel gewerkt aan een ontwerp voor de Lange Kruisweg en deze met de omwonenden besproken. In 2015 is het ontwerp op basis van de inbreng van de omwonenden aangepast waarbij de Lange Kruisweg wordt voorzien van rode fietsstroken, volgens de meest recente aanbevelingen van de fietsersbond, aangevuld met in totaal 7 drempels vanwege klachten over de rijsnelheid.

Voor de bereikbaarheid van hulpdiensten zijn drempels een obstakel maar het verlagen van de snelheid van al het overige verkeer is een verbetering omdat  het aantal en de ernst van ongevallen afneemt. Zodra het krediet wordt vrijgegeven kan met de contract-  en realisatiefase worden gestart. Ook dan zullen de omwonenden worden geïnformeerd over het groot onderhoud en de inrichting van de Lange Kruisweg.

Wij zullen geen vrijliggende fietspaden realiseren langs de Lange Kruisweg. Het realiseren van vrijliggende fietsvoorzieningen heeft naast de financiële gevolgen (circa 3,5 miljoen euro) en procedures voor onteigening ook gevolgen voor de verkeersveiligheid bij het laden en lossen op de glastuinbouwbedrijven. De benodigde ruimte voor een vrijliggend fietspad gaat ten koste van voorterreinen van glastuinbouwbedrijven waardoor vrachtwagens dan meer op de rijbaan moeten gaan manoeuvreren in plaats van op eigen terrein.

Wel zullen we bij de herstructurering van glastuinbouwgebieden bekijken of vrachtverkeer en fietsverkeer zoveel mogelijk kan worden gescheiden. Bijvoorbeeld door de steeds groter wordende glastuinbouwbedrijven zo min mogelijk via uitritten op bestaande woonlinten zoals de Lange Kruisweg te ontsluiten.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak