Meer vragen GBW rond asbestsanering Wateringen

GemeenteBelang Westland

Wateringen 24.03.2016 - De fractie van GBW heeft woensdag een aantal artikel 26 vragen gesteld op basis van de informatie die op dat moment bij hen bekend was.

Inmiddels weten wij dat het rapport van Teamplayer uit november 2015 komt. Inmiddels hebben wij ook geconstateerd dat er een aantal bijzondere verbanden zijn tussen enkele hoofdrolspelers in deze discussie. Naar aanleiding van verder onderzoek door onze fractie, willen wij u het volgende aanvullend voorleggen.

Advies Bureaus 

In Wateringen zijn meerdere asbest adviesbureaus aan het werk geweest (nadat Ecolos van het toneel was verdwenen). Eén van deze bureaus was firma Oesterbaai. Deze firma wordt bij naam genoemd in het gelekte rapport Waterman. (bron: Waterman pagina 4).

In dit licht zijn twee zaken opmerkelijk te noemen. Ten eerste heeft het landelijk gerenommeerde inventarisatiebureau Oesterbaai in april 2015 aangeboden om de inventarisatie, sanering en projectbegeleiding tegen kostprijs te verrichten c.q. te laten verrichten, zodat de calamiteit zo spoedig mogelijk ter hand kon worden genomen en de bewoners al tegen de zomer(!) weer konden genieten van hun tuinen. Uit de aan mij toevertrouwde documenten kan ik niet afleiden of de gemeente dit aanbod heeft aanvaard, afgewezen of genegeerd. Toch lijkt van een definitieve sanering van de openbare ruimte – een derde ronde – geen sprake te zijn gelet op het uitblijven van een derde vrijgave en de afwijzing door de Gemeente van het provinciale verzoek op kordate regie.

WV: Meerderheid Raad voor bestuursdwang tegen Wateringse asbestslachtoffers

Rol van de provincie/ ambtelijk medewerker 

Begin januari werd bekend dat in opdracht van de heer Duindam (ambtenaar van de provincie Zuid-Holland) een rapport was opgemaakt door bureau Waterman. Het uitlekken van dit rapport heeft veel commotie veroorzaakt en zeker veel onrust veroorzaakt bij de bewoners in Wateringen. Onduidelijk is nog steeds hoe het College van de Gedeputeerde Staten officieel over het rapport van Waterman denkt. Nog steeds is ook niet duidelijk of de heer Duindam op eigen initiatief als ambtenaar heeft gewerkt, dan wel in opdracht van de gedeputeerden of namens het voltallige college van GS. Het door de fracties van GBW en PW gedane WOB verzoek is nog bij de provincie in behandeling, evenals het verzoek van de fractie van WV.

Diverse verbanden

Tijdens de raadsvergadering van januari werd duidelijk dat mevrouw Waterman van het gelijknamige bureau banden heeft met de firma Oesterbaai. Zij is daar als adviseur verbonden aan het bedrijf, en is dus niet geheel onafhankelijk ten opzichte van een bedrijf dat aan de bewoners aanbiedingen heeft gedaan om direct dan wel indirect werkzaamheden uit te voeren (omzet te genereren). Nu duikt plots weer een rapport op van een trainings- en coaching bedrijf, absoluut geen gespecialiseerd bureau in het geven van adviezen over de wijze van communiceren. Via Google is te lezen dat naast bureau Waterman ook bureau Teamplayer verbonden is aan bureau Oesterbaai.

En weer duikt in dit verhaal de naam van de heer Duindam op. Wij kunnen ons bijna niet aan de indruk onttrekken dat bureau Oesterbaai, mogelijk gesteund door de heer Duindam, baat heeft bij negativiteit rondom de hele asbest affaire in Wateringen. Misschien een te voorbarige conclusie maar de samenloop van omstandigheden en de banden die tussen Oesterbaai, de beide adviesbureaus (Waterman en Teamplayer) en de provincie bestaan, sterken ons in ons vermoeden. Het inmiddels gelekte rapport van Teamplayer roept wel vragen op. Vooraf wensen wij aan te geven dat het schandalig is dat de naam van de ambtenaar van de gemeente Westland hier schadelijk wordt gebruikt, dit hoort niet in een fatsoenlijke sfeer.

Dit alles roept bij ons de volgende (aanvullende) vragen op;

1.      Hoe ziet uw college alle verbanden zoals hier boven beschreven?

2.      Zijn de mails die in het rapport van Teamplayer worden genoemd alle mails die vanuit de gemeente Westland zijn verstuurd (tussen de ambtenaar en de heer Noordermeer) of zijn de onderzochte mails selectief door de heer Duindam (misschien zelfs op advies van derden) aan Teamplayer verstrekt? Wanneer niet alle mails zijn verstrekt wilt u dan een extern bureau vragen de gehele correspondentie te analyseren?

3.      Bent u met ons van mening dat er snel een loodgieter aan de slag moet in het provinciehuis, want het lekt daar toch wel heel hard?

4.      Wilt u net zoals onze fractie weten of de heer Duindam zelfstandig als ambtenaar heeft gehandeld of dat dat gebeurd is namens de verantwoordelijk gedeputeerde dan wel het College van GS?

a.      Zo ja, welke stappen gaat u dan ondernemen?

5.      Wilt u zo spoedig mogelijk het College van GS vragen om een inhoudelijke reactie op dit rapport zodat de status van het rapport kan worden vastgesteld?

Wij verzoeken u vriendelijk om deze vragen, gelet op de onrust over deze zaken in de samenleving, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de daarvoor gestelde termijn, van een antwoord te voorzien.

Namens de fractie van GemeenteBelang Westland,

Remmert Keizer