Onderzoek naar dubieuze opdrachtverstrekking bij asbestsanering Wateringen

College Westland

Wateringen 07.04.2016 - De fractie Gemeente Belang Westland heeft vragen gesteld aan B&W over een stuk van Teamplayer inzake de nasleep van de brand in Wateringen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

Hoe ziet uw college alle verbanden zoals hier boven beschreven?

Antwoord 1

De verbanden tussen de drie genoemde organisaties/personen die u in uw inleiding schetst zijn ook ons opgevallen. Of hier in de gegeven zakelijke belangen sprake is van een kwade opzet, kunnen wij op grond van de nu beschikbare informatie niet vaststellen. Dat lijkt ons in eerste instantie ook aan de opdrachtgever voor de beide genoemde ‘rapporten’, te weten de provincie Zuid-Holland.

WV: Meerderheid Raad voor bestuursdwang tegen Wateringse asbestslachtoffers

Het college is het zeker met u eens dat een aantal zaken rondom de opdrachtverstrekking, advisering en publicatie in De Telegraaf (op 6 januari en op 23 maart) bedenkelijk zijn. In een brief aan de provincie op 13 januari jl. hebben wij het college van Gedeputeerde Staten gewezen op het gegeven dat deze gang van zaken de integriteit van het openbaar bestuur schaadt. In die brief hebben wij onze overtuiging uitgesproken dat GS alles in het werk zal stellen om te achterhalen hoe e.e.a. tot stand is gekomen. De manier waarop dat moet gebeuren is een interne aangelegenheid van de provincie. Wij hebben begrepen dat hiertoe een interne reconstructie/evaluatie wordt uitgevoerd.

Vraag 2

Zijn de mails die in het Rapport van Teamplayer worden genoemd alle mails die vanuit de gemeente Westland zijn verstuurd (tussen de ambtenaar en de heer Noordermeer) of zijn de onderzochte mails selectief door de heer Duindam (misschien zelfs op advies van derden) aan Teamplayer verstrekt? Wanneer niet alle mails zijn verstrekt wilt u dan een extern bureau vragen de gehele correspondentie te analyseren?

Antwoord 2

Nee. In het dossier zitten talloze e-mails. Een extern bureau inzetten om alle correspondentie te analyseren is een immense opgave en is overbodig daar enerzijds de rekenkamercommissie bezig is om het handelen van de gemeente te evalueren en anderzijds de provincie haar eigen handelen onder de loep neemt.

Vraag 3

Bent u met ons van mening dat er snel een loodgieter aan de slag moet in het provinciehuis, want het lekt daar toch wel heel hard?

Antwoord 3

De provincie betreurt het gegeven dat er gelekt is/wordt naar de pers. Dat heeft het college van gedeputeerde staten op verschillende momenten uitgesproken. Dat het lekken kan leiden tot volstrekt onnodige onrust bij bewoners van de wijk weegt voor ons heel zwaar. Daarom hebben wij dit nadrukkelijk bij de provincie onder de aandacht gebracht en verzocht om maatregelen te treffen. In de kern is de fout immers tot twee keer toe gemaakt, door het heimelijk verstrekken van tendentieuze opdrachten. Gezien deze gang van zaken, weten wij thans niet zeker of het hier bij blijft.

Vraag 4

Wilt u net zoals onze fractie weten of de heer Duindam zelfstandig als ambtenaar heeft gehandeld of dat dat gebeurd is namens de verantwoordelijk gedeputeerde dan wel het college van gedeputeerde staten.

Antwoord 4

Voor de provincie geldt hetzelfde wat voor ons als gemeente geldt: het bestuur draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het handelen van ambtenaren.

Vraag 5

Wilt u zo spoedig mogelijk het College van GS vragen om een inhoudelijke reactie op dit rapport zodat de status van het rapport kan worden vastgesteld?

Antwoord 5

Ja. Wij hebben de provincie gevraagd om een inhoudelijke reactie, zowel direct nadat wij de e-mail van Teamplayer van De Telegraaf hebben ontvangen, als direct na ontvangst van deze aanvullende vragen van de GBW-fractie.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak