Reactie college inzake strijd winkelwagens Dirk van den Broek

College Westland

Naaldwijk 11.05.2021 - Op 13 januari hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over winkelwagens Dirk van den Broek.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
In de media een artikel over de strijd om winkelwagentjes bij Dirk van den Broek. Het moet natuurlijk niet gekker worden dat we nu ook al tijd en veel geld stoppen in de vraag waar winkelwagentjes bij een supermarkt mogen staan. Zeker in deze Coronatijd moet de aandacht van ambtenaren toch elders gelegd worden.

Vraag 1
Waarom heeft de Raad nimmer iets vernomen van deze procedure en is ook in de collegebesluitenlijst daar niets over terug te vinden?

Antwoord 1
Het betreft een beslissing op een aanvraag omgevingsvergunning. Ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is ons college het bevoegde bestuursorgaan.

Vraag 2
In hoeverre geeft de openbare besluitenlijst van het college nog wel een getrouw beeld van hetgeen het college allemaal doet?

Antwoord 2
In de openbare besluitenlijsten worden geen besluiten die in mandaat zijn genomen gepubliceerd.

Vraag 3
Waarom worden dit soort zaken op de spits gedreven en waarom worden blijkbaar vergunningen ingetrokken?

Antwoord 3
Actueel is er sprake van een bestuursrechtelijke procedure. Wij hanteren de regel dat geen inhoudelijke reactie wordt gegeven op zaken die nog onder deel zijn van een juridische procedure.

Vraag 4
Kunnen de stukken van deze kwestie worden toegezonden? Gaarne niet ter inzage leggen in verband met Corona en ook omdat de stukken niet geheim mogen en kunnen zijn, maar publiekelijk moeten kunnen worden getoond omdat ook de procedures openbaar zijn.

Antwoord 4
Aanvragen en besluiten kunnen altijd door de raad worden ingezien, ook als er een bezwaarprocedure loopt.

Vraag 5
Is dit weer een voorbeeld van geldverspilling aan nodeloze procedures omdat het college, dan wel iemand op het gemeentehuis, per se zijn gelijk wil halen? Zijn er geen belangrijkere zaken die beetgepakt kunnen en moeten worden dan deze?

Antwoord 5
Hier is geen sprake van een keuze voor het college. ‘Dirk van den Broek’ kiest ervoor gebruik te maken van het recht te mogen procederen tegen beslissingen van bestuursorganen.

Vraag 6
Kan het college inzage geven in de hoeveelheid zaken die op dit moment lopen bij de Commissie van beroep en bezwaar, Rechtbank en Raad van State als het gaat over handhaving?

Antwoord 6
In het jaarverslag van de commissie (in december naar u verzonden 20 -0258119) wordt hiervan een overzicht gegeven.