Situatie rondom vergunning bouwwerken sportscholen en -verenigingen

College Westland

Westland 30.10.2020 - Op 14 augustus hebben de fracties CDA Westland en LPF Westland collegevragen gesteld over vergunningen voor bouwwerken sportscholen en -verenigingen.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding

De sportscholen en andere sportverenigingen maken sinds enkele tijd gebruik van (aanleun-) tenten om al hun leden te kunnen laten sporten op anderhalve meter afstand.

Voor sportscholen geldt deze afstandsbeperking nog steeds. Vanaf 1 september moet een vergunning voor deze tenten aangevraagd worden en wel een volledige bouwvergunning.

De vergunningsaanvraag zelf leidt niet tot aanzienlijke kosten. Na contact, raadt de gemeente echter aan om deze aanvraag uit te besteden, omdat hier best veel documentatie voor nodig is. Deze uitbesteding kost echter wel veel geld, waardoor sportscholen en – verenigingen opnieuw flinke kosten moeten maken, of hier erg veel tijd in moeten stoppen, terwijl deze sportscholen en verenigingen aangeven de tenten niet permanent te willen gebruiken.

Vragen

- Is het mogelijk een uitzondering te maken in deze uitzonderlijke periode op de bouwvergunning voor niet permanente bebouwing, zowel in docum entatie benodigd voor de aanvraag als in de kwalificatie als permanente bebouwing? • Wat is hier eventueel voor nodig?

- Is het mogelijk de aangevraagde vergunningen voortvarend te verstrekken om alle leden te blijven voorzien in sportmogelijkheden?

Reactie

Om sportscholen en -verenigingen tijdens de coronacrisis tegemoet te komen, mochten zij tijdelijk zonder vergunning een tent neerzetten. Inmiddels moet hiervoor omwille van onder meer de veiligheid een vergunning worden aangevraagd. Dat is bestaande landelijke regelgeving. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om een tijdelijk bouwwerk of om permanente bebouwing.

Ook tijdelijke bouwwerken moeten voldoen aan diverse toetsingsgronden, waaronder de planologische voorschriften en het Bouwbesluit 2012. Met name de constructieve veiligheid, brandveiligheid en milieuaspecten (zoals geluid) spelen hier een rol. Onder andere voor deze drie onderwerpen zullen voldoende stukken en bescheiden ingediend moeten worden.

Tegen het besluit om vergunning te verlenen kunnen omwonenden bezwaar maken. Zo worden ook hun belangen geborgd. Vergunningaanvragen worden zo snel als mogelijk afgehandeld. Belangrijk is dat de aanvraag compleet wordt ingediend, zodat deze snel in behandeling kan worden genomen.

Op dit moment is er één vergunning verleend en is er één lopende aanvraag.