Stand van zaken vergunningaanvraag BoereGoed bij Baakwoning

College Westland

Naaldwijk 17.05.2019 - Op 24 april 2019 hebben B&W vragen ontvangen van de fractie LPF Westland over voorgenomen vestiging van Stichting BoereGoed op perceel Baakwoning 15 te Naaldwijk.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.  

Vraag 1
Zijn bovengenoemde activiteiten op het perceel Baakwoning 15 te Naaldwijk bekend bij het college? Zo ja sinds wanneer en heeft het college steun toegezegd bij de realisatie van deze activiteit? 

Antwoord 1
Op 25 april 2019 is door Stichting BoereGoed Westland een aanvraag tijdelijke omgevingsvergunning ingediend. Het college is niet bekend met al eventueel uitgevoerde werkzaamheden op het perceel.  

Vraag 2
Klopt het dat bewoners niet op de hoogte zijn van voorgenoemde activiteiten op dit perceel? 

Antwoord 2
Het is denkbaar dat omwonenden vóór publicatie van de aangevraagde tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan niet op de hoogte waren van het initiatief.   

Vraag 3
Kan het college aangeven dat indien Stichting BoereGoed zich hier wil vestigen en zij bouwactiviteiten doen er mogelijk een omgevingsvergunning nodig is? 

Antwoord 3
Ja, zie ook antwoord 1. 

Vraag 4
Klopt het dat indien Boeregoed hier een verkooppunt wil vestigen en zij ook andere producten verkopen dan op het perceel worden geteeld, zij in strijd handelen met de aldaar geldende bestemming? 

Antwoord 4 Ja.
Voor elk ander gebruik (van de ter plaatse aanwezige opstanden) dan ten behoeve van een volwaardig glastuinbouwbedrijf, wordt gehandeld in strijd met het bestemmingsplan. 

Vraag 5
Is een vestiging met de activiteiten van Boeregoed passend in duurzaam glastuinbouwgebied? 

Antwoord 5
De aanvraag ziet op een tijdelijk (voor een periode van 3 jaar) afwijkend gebruik van het perceel. Hoewel Stichting BoereGoed Westland voornemens is om producten te telen in de kas, is er geen sprake van een volwaardig glastuinbouwbedrijf.  

Vraag 6
Is het college het eens met de zorgen van de bewoners over genoemde activiteiten en het feit dat zij in het geheel niet gekend zijn in deze plannen? 

Antwoord 6
Het college is voorstander van actieve informatieverstrekking door een initiatiefnemer . 

Vraag 7
Kan het college aangeven of zij het met LPF Westland eens is dat een vestiging van Boeregoed met verkooppunt op die locatie ongewenst is vanwege de verwachte verkeersbewegingen i.c.m. met de smalle Baakwoning? 

Antwoord 7
Het college  heeft nog geen besluit genomen. Alle relevante feiten en omstandigheden en belangen, waaronder verkeersaspecten, worden daar in meegewogen.