Voorlopig geen nieuwbouw in Ter Heijde

College Westland

Ter Heijde 15.07.2016 - De fractie GBW heeft in mei vragen gesteld aan het college over het gebrek aan initiatief voor nieuwbouw in Ter Heijde.

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

Kan het college aangegeven wat haar visie is met betrekking tot herstructurering van Ter Heijde?

Antwoord 1

In 2010 heeft u als raad de Stedenbouwkundige Kaders Vernieuwing Ter Heijde vastgesteld. Uitgangspunt van deze kaders is om bij de vernieuwing niet af te wijken van het huidige, kleinschalige en dorpse karakter van Ter Heijde. Wij zien geen aanleiding om dit te wijzigen.

Vraag 2

Is het college in overleg met Arcade over de vervolgfasen?

Antwoord 2

Zowel in het bestuurlijke als het ambtelijke overleg informeert Arcade de gemeente over haar activiteiten. Arcade heeft aangegeven dat zij intern heeft besloten de woningen in fase 2 een grote onderhoudsbeurt te geven. De technische staat van de woningen is dusdanig dat sloop niet aan de orde is. Voor het grote onderhoud moet gedacht worden aan het aanbrengen van isolatieglas, nieuwe kozijnen, spouwmuurisolatie enz. De Huurdersvereniging Westland en Hint zijn hiervan op de hoogte en gaan in principe akkoord. De planning is de voorbereidingen ( o.a. onderzoeken) uit te voeren in 2016 en de uitvoering in 2017 te laten plaatsvinden.

Vraag 3

Kan het college aangeven wat het woningbouwprogramma is/wordt en hoe het tijdspad er uitziet?

Antwoord 3

Zie antwoord 2

Vraag 4

Hoeveel woningen zijn er nu door anti-kraak in gebruik?

Antwoord 4

Volgens Arcade zijn er geen woningen door anti-kraak in gebruik.

Vraag 5

Is het college bereid in haar regulier overleg met woningcorporatie Arcade aandacht te vragen voor het achterstallige onderhoud zodat er geen geenszins verpauperde indruk ontstaat.

Antwoord 5

Hiertoe zijn wij bereid.

Vraag 6

Wil het college samen met Arcade op korte termijn voorlichting geven aan de inwoners van Ter Heijde wat nu de toekomst van hun dorp is?

Antwoord 7

Zoals in antwoord 1 is aangegeven, is voor Ter Heijde een visie opgesteld. Nieuwbouwplannen dienen te passen in deze visie. Wij zijn bereid om de communicatie in ons regulier overleg met Arcade als aandachtspunt naar voren te brengen. Wij zijn hierbij wel van mening dat de primaire verantwoordelijkheid hiervoor bij Arcade ligt.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak