College ziet gemeentelijk woningbedrijf (nog) niet zitten

College Westland

Westland 23.01.2019 - Op 12 november heeft de fractie WV collegevragen gesteld over een eigen woningbedrijf voor gemeente Westland.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1

Is het college het met WestlandVerstandig eens dat een gemeentelijk woningbedrijf de oplossing zou zijn in het geval van Vestia?

Antwoord 1

Deze mening delen wij niet. Wij vinden vooralsnog dat het bouwen, verhuren en exploiteren van sociale huurwoningen geen kerntaak voor de gemeente is. Voor deze taak hebben wij onze partners in de volkshuisvesting te weten de woningcorporaties.

Vraag 2

Kan het college de financiële gevolgen nader op papier zetten van het overnemen door de gemeente Westland van het woningbezit van Vestia en dat, gelijk bij een aantal andere Westlandse gemeenten het geval was, de gemeente zelf aan de knoppen draait wat betreft de sociale huurwoningenvoorraad in Westland met de bestaande woningcorporaties daarnaast als aanvullende spelers op de betreffende markt?

Antwoord 2

In het kader van het zoeken naar oplossingen voor het behouden c.q. over te laten nemen van de Vestia voorraad, wordt door Vestia in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gewerkt aan een financieel model wat past binnen de kaders van de Saneringswet voor Vestia. Op basis van het ontworpen model kunnen er tussen Vestia en de corporatie die dit willen en kunnen onderhandelingen over overname gaan plaatsvinden.

Wij vinden dat wij eerst die gesprekken een kans moeten geven en willen daarin zo nodig een faciliterende rol innemen. Wij vinden het dan ook op dit moment te prematuur om al een eigen financiële berekening te maken, ook omdat de randvoorwaarden nog niet bekend zijn.